مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا امكان دارد اروپا در آينده دين اسلام را قبول كند يا نه؟
1ـ آيا اساسا اسلام سيستم اقتصادي خاص دارد يا خير؟ توضيح دهيد يا احكام اسلام فقط ناظر بر ارزش هاي الهي است و سيستم ندارد؟
نظر ماركسيسم در مورد اسلام و نظر اسلام درباره ماركسيسم چيست؟
آيا اسلام و ماركسيسم هيچ نقطه مشتركي دارند، و مي توان از طريق ماركسيسم به سعادت رسيد؟
تفاوت اسلام و ماركسيسم چيست؟
تفاوت مسيحيت و اسلام چيست؟
تفاوت نگرش اسلام و دو مكتب سرمايه داري و كمونيسم به مسئله اقتصاد چيست؟
فرق بين اسلام، يهوديت و مسيحيت چيست؟
1ـ آيا دين اسلامي كه ما در كشور خودمان و حتي كشورهاي عربي مي بينيم همان اسلام واقعي است اگر اسلام واقعي است پس چرا ما مسلمانان جزء عقب مانده ترين كشورها هستيم و اگر اسلام واقعي نيست پس اسلام واقعي چيست ؟
اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود رامعرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟
انجيل متواتر نيست .
كتاب انجيل و تورات به چه نحوي تحريف شده اند؟
  1. 922 از 4632