مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ديدگاه استاد جعفر سبحاني دربارة اينكه آيا فرقة اباضيه از خوارج محسوب ميشوند يا نه چيست؟
آراء و عقايد فرقه ازارقه چه بود؟
دوستي با بهاييان چه حكمي دارد؟
تاريخچة فرقة بيهسيه كه يكي از فرقههاي خوارج است چيست؟
تاريخچه فرقه صفريه كه يكي از فرقههاي خوارج است چيست؟
فرقه اهل حق يا علي اللهي چه فرقه اي است؟
آيا فرقه فاطمي همان فرقه اسمعيليه است در صورت منفي بودن جواب روشن، آئين آنها چيست؟
دو فرقه مالكي و حنفي چگونه تأسيس گشت؟
تاريخچه فرقة نجديه كه يكي از فرقههاي خوارج است چيست؟
چگونه ممكن است از 73 فرقه اسلامي تنها يكي بهشتي باشد، در حالي كه همه مسلمانند؟
دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان خدا كشته شود ، شهيد گفته نمي شود چيست ؟
فقه كداميك از مذاهب اهل تسنن به فقه شيعه نزديكتر است؟
  1. 945 از 4632