مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فقه كداميك از مذاهب اهل تسنن به فقه شيعه نزديك تر است؟
چرا خداوند كامل ترين دين خود را از ابتدا به بشريت معرفي نكرد؟ آيا از عرب هاي زمان پيامبر (ص) نادان تر در عالم بشر وجود داشته كه نتوان كامل ترين دين را ارائه كرد؟

آيا در كتاب آسماني حضرت عيسي ظهور پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) خبر داده شده است؟
آيا همه كساني كه اسلام را نپذيرفته اند مستحق كيفر خداوند مي باشند؟
آيا در مورد صحت وجود قيامت از ائمه (ع) سؤالي شده است ؟
چرا پيروان عيسي از ايشان و گفته هاي ايشان پيروي نمي كنند؟
در مورد حديث نماز معراج و كيفيت آن توضيح دهيد
درباره نظريه وحدت و كثرت وجود توضيحي دهيد
فهرستي از آثاري را كه در رد وهابيت تاليف و منتشر شده معرفي نماييد
آيا غير از امامان پيامبران افراد ديگر نيز مي توانند از علم غيب آگاه باشند
احتمال اينكه اين جهان و نظم تصادفا پديد آمده باشند نيز همانند هراحتمال ديگري ممكن است چه جوابي مي گوئيد
تفاوت جامعه ولايي و جامعه مدني در چيست و معايب جامعه مدني غربي رابيان كنيد
  1. 946 از 4632