مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا تمام فهم و ادراكات انسان در پرتو پيش فرض هاي قبلي او شكل مي گيرد؟
آيا مي توان بدون اعتقاد به دين به اهداف دين رسيد؟
چرا سوءلات اساسي در مورد هدف از زندگي به ذهن خطور مي كند؟
چون و چرايي در امور ديني تا چه مقداري روا است؟
چرا به دين احساس نياز زيادي نمي كنم ؟
هدف اساسي من در دنيا چه بايد باشد؟ (آيا دين يا دنيا)
آيا اموات به خانواده خويش در دنيا سرمي زنند و چه توقعي از آنها دارند؟
وجود خدا را چگونه اثبات مي كنيد؟
فلسفه آفرينش انسان چيست؟
آيا ارواح شاهد وقايع بين دو صور اسرافيل هستند؟
آيا اين مطلب كه صفات ائمه معادل صفات خداست و فقط در ذات فرق دارندصحيح است؟
با توجه به اين كه ائمه علم كامل دارند پس چرا در بعضي زمينه ها مثل زمان قيامت قرآن مي فرمايد علم آن را فقط خدا مي داند؟
  1. 948 از 4632