مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم؟
آيا در آن دنيا ازدواج ودر نتيجه زاد و ولد وجود دارد؟
آيا در آن دنيا كارهاي روزمره را از سر مي گيريم؟
آيا كساني كه به جهنم مي روند تا ابد بخشوده نمي شوند؟
آيا زندگي آن دنيا جايي غير از اين كره زمين است؟
با توجه به اينكه اعتقاد به خدا امري فطري است وانسان فطرتا خداجوست،چرا برخي افراد از خدا غافلند؟
چرا خداوند زمان قيامت رامشخص نكرده است؟
آيا صحيح است كه درزمان ظهور امام زمان(عج) افرادصالحي مانند مالك اشترو شيخ عباس قمي و غيره زنده مي شوند، و جزء ياران آن حضرت قرار مي گيرند؟
آيا زنده بودن حضرت عيسي وخضر واقعيت دارد،چه موقع مبعوث شده اند؟
باتوجه به اينكه دربين اهل سنت افراد با تقوي،اهل قرآن و ذكر وجود داردبه چه جهت امامت حضرت علي(ع) بعد از پيامبر(ص) را قبول ندارند؟
آيا شرط لازم براي خالق شدن اين است كه برتمام افكار وخصوصيات مخلوق احاطه داشته باشد،آيا مي شود خالق در يك يا چند مورد از مخلوق عقب بماند؟
آيا خداوند ما را دوست دارد و براي خدا، بودن و نبودن ما فرق مي كند؟
  1. 953 از 4632