مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از آفرينش انسان چيست خداوند كه به سرانجام من عالم است چرامرا خلق كرده؟
اگر علم ائمه(ع) مربوط به امور محتوم است، پس دستور دعا براي ظهورامام زمان(عج) چيست و آيا تذكر اين امر دليل ديگري مي تواند داشته باشد؟
عقل چيست كه گاهي مي گوييم فلان مساله با آن جور در مي آيد يا نه؟ آيامبنايي براي مقايسه وجود دارد؟
چه دليلي بر حقانيت شيعه داريد، در حالي كه مي بينيم عرفاي بزرگي مثل مولوي سني مذهب بوده اند؟
انسان ها در بدو تولد و كودكي از نظر روحي همسان مي باشند و اگر متفاوتند،تفاوت آنها در چيست؟
محيط در سرنوشت انسان چقدر تاثير دارد آيا خداوند با كساني كه درمحيطي فاسد و يا سالم قرار مي گيرند به طور يكسان عمل مي كند؟
آيا توانايي انجام مسئوليت رسالت را، خدا به پيامبران داده است؟
آيا صحيح است كه انسان هيچ حقي نسبت به خدا ندارد ؟
آيا پيامبران قبل از بعثت مرتكب گناه شده اند؟
فلسفه جزا و پاداش در آخرت چيست؟
آيا كسي كه پيامبرزاده و معصوم است با كسي كه زنا زاده و در محيطي پراز فسق و فجور بوده است برابرند و آيا اين عدل است؟
خداوند كه عالم به تمام اعمال بوده و هست چرا انسان هاي خلاف كار راآفريده است؟
  1. 958 از 4632