مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اينكه عدم زايش ندارد چگونه خداوند از عدم جهان را آفريد؟
با توجه به اينكه هر چيزي غير خدا نابود شدني است پس چه فرقي مي كندانسان به بهشت برود يا به جهنم برود؟
با اينكه خداوند از بدي هاي انسان آگاه بود چرا او را آفريد؟
فرق رحمت خدا و عذاب و بلا چيست؟
ميخواهم در اسلام و در امور اعتقادي تحقيق كنم، از چه طريقي و با مراجعه به چه منابعي مي توانم به هدف خودم برسم؟
با توجه به اينكه شيطان ملك بود و كارهايش اختياري نيست، چراموردمواخذه قرار گرفت؟
چرا ائمه(ع) براي رسيدن به كمال و درجات عاليه بايد اينهمه سختي راتحمل كنند؟
منظور از اذن خدا چيست؟
تفاوت دل و عقل چيست و جايگاه دل در بدن كجاست؟
شياطين چگونه زندگي مي كنند و ميزان تاثيرگذاري آنها بر اعمال انسان تا چه اندازه است؟
آيا تجلي و خالقيت لازمه ذات خداوند است؟
فلسفه و فلاسفه تا چه اندازه مورد تأييد اسلامند؟
  1. 962 از 4632