مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سوررئاليسم يعني چه؟
رابطه ايدئو لوژي با جهانبيني را از نظر اسلام توضيح دهيد.
شخصي كه در امريكا و در خانواده اي مرفه و ديگري در آفريقا و شرايط سخت بدنيا ميآيد در حاليكه خود هيچ گونه اختياري نداشته با عدل خداسازگار است؟
آيا ولايت تشريعي مختص به خداوند است يا رسول اكرم (ص) و امامان(ع)هم ولايت تشريعي دارند؟
آيا سخن آيت الله جوادي در مورد فرض الله و فرض النبي منافاتي با حق تشريع انبيأ ندارد؟
يك دليل دلچسب و ساده در اثبات وجود روح يا بعد ملكوتي انسان بيان كنيد؟
ولايت فقيه جزء اصول است يا فروع و كسيكه ولايت فقيه را قبول ندارد چه برخوردي با او كنيم؟
در جواب سوفسطائيان گفته اند كه آنها را كتك بزنيد تا به خود آيند اگرآنها اين را نيز جزو خيال بدانند جواب چيست؟
آيا علم حضوري و بديهيات هم با عقل درك ميشوند؟
آيا عقل خطا ناپذير است چرا؟
چرا خدا فريبكار نيست؟
چرا خدا دروغگو نيست؟
  1. 966 از 4632