مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رابطه عقل و شرع و ديانت چيست؟
آيا اين حرف صحيح است كه يك ايدئولوژي زماني مي رسد كه ديگر نتواند به مسايل پيروانش پاسخ دهد؟
در حاليكه خدا هست آيا به خدا توسل كنيم يا اهل بيت؟
منابع فقه شيعه و اهل سنت چيست توضيح دهيد فقه يعني چه؟
آيا تورات و انجيل در زمان خود حضرت موسي و عيسي(ع) نوشته شده اند يابعد از رحلت اين دو پيامبر(ع)
مي گويند افرادي كه قبل از تكليف مي ميرند به بهشت مي روند آيا اين مسئله باعث اعتراض جهنميان نمي شود كه چرا ما قبل از تكليف نمرديم تا به بهشت برويم
گفته شده كه در آخرت زن وشوهر اگر هر دو بهشتي باشند مي توانند باهم باشندحال اگر زني دو شوهر و هردو بهشتي شده اند و بخواهد با هر دو باشد چه ميشود
آيا پاداش و عقاب همه مردم با توجه به عوامل محيطي و طبيعي و وراثتي يكسان است
آيا زن و مرد از نظر هواي نفس در يك مرتبه قرار دارند و هر دو در سقوطو رفتن به سوي گناه يكسان هستند
آيا با عدالت خدا مي سازد كه زن و مرد را مثل هم عقاب كند در حاليكه زنهابعضي از گناهان خشن را نمي توانند انجام دهند
ميل جنسي در مرد بيشتر است آيا به همين دليل نبايد سخت گيري نسبت به مرد كمتر باشد
اگر انسان مختار آفريده شده است پس چرا بايد مجازات شود اينكه جبرمي شود
  1. 970 از 4632