مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انكار خدا هم دليل مي خواهد؟
چرا بعضي افراد بدون هيچ تلاش و زحمتي در اين دنيا به مقامات بلندي درآخرت مي رسند مثلا حضرت علي اصغر(ع)
اگر ائمه و بعضي اوليأ صاحب علم الهي هستند و از همه چيز خبر دارندپس چطور خداوند ستار است و ستارالعيوب
چرا بايد شكر كنيم در حاليكه هر آفريننده اي كه باشد و براي انسان دستگاه گوارش قرار دهد بايستي وسيله پر شدن و تخليه شدن آن را هم فراهم كند
مزيت بهشت براين دنيا چيست با اينكه خداوند از درختان و نهرهاي زيرآن صحبت مي كند
چون اصل هر چيزي به خدا بر مي گردد آيا احساس و خشم و شهوت هم درذات باري تعالي راه دارد؟
با توجه به اينكه خداوند انسان را از روح خود خلق كرده است آيا در قيامتروح خود را عذاب مي كند
مي دانيم كه خدا ازلي است حال سوال اين است كه خداوند قبل از خلقت به چه كاري مشغول بوده است
خداوند خالق است و براي ظهور اين صفت مجبور است كه خلق كند اين تناقض را چگونه حل مي كنيد
با توجه به اينكه همه انسانها در شرايط و محيط مساوي زندگي نمي كنند وهمين باعث كجي يا راستي افرادي مي شود جايگاه عمل اختياري انسان كجاست
عهدي كه از اول با خدا بسته ايم چه عهديست در اين رابطه توضيح دهيد
در مورد رجعت چهارده معصوم توضيح دهيد و آيا با قوانين كلي حاكم بر اين جهان سازگاري دارد
  1. 971 از 4632