مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حدود آزادي در دين چيست؟
چرا انتظار فرج افضل اعمال است؟
ازنظر منطق رياضي وجود هزاران دنيا و هزاران خالق مستقل ممكن است اين ابطال كننده ادله توحيد ذاتي است
هدفدار بودن در مورد خداوند غني و مطلق چه معناي و مفهومي دارد؟
بنابر اصل قانون عليت و اينكه همه علت ها به ذات باري ختم مي شود اعمال انسان نيز نمي تواند اختياري باشد
با توجه به قانون عليت و قضا و قدر الهي اراده و اختيار انسان چگونه توجيه مي شود؟
چرا شيعيان به حضرت علي(ع) بيشتر از پيامبر اكرم(ص) و به حسينه هابيشر از مساجد توجه دارند؟
چرا خداوند گناهان ما را مي آمرزد
مي گويند خدا همه جا هست از طرفي مي گويند اين خدا نيست كه همه جا هست بلكه همه جا تحت نظارت علم نامتناهي اوست پس خدا كجاست
آيا انسان در آخرت جاويدان و ابدي خواهد بود؟
آيا ما شيعيان انسان هاي واقعي و برگزيده هستيم و بقيه مردم همه گمراه هستند؟
روح حيوانات به چه شكل است و بعد از مردن سرنوشت آنها چه مي شود؟
  1. 974 از 4632