مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراتب و درجات عقل را بيان فرمائيد؟
با وجود شناخت براهين خداشناسي، علت شك در خدا چيست؟
چرا حضرت آدم (ع) بار امانت الهي را به عهده گرفت تا فرزندانش نيزاين تكليف را بر عهده داشته باشند؟
چرا با گناه حضرت آدم (ع) نسل او نيز از بهشت خارج شدند؟
آيا از راه شبيه سازي مي توان خلقت حضرت عيسي را توجيه كرد؟
اگر بشر روزي در كرات ديگر ساكن شود، وظيفه اش در قبال دين چيست ؟
آيا كسي مي تواند در مورد به وجود آمدن خداوند متعال فكر كند؟
آيا اهل تسنن همه ائمه(ع) ما را به عنوان پيشواي دين قبول دارند؟
جهان بيني چيست و چند نوع جهان بيني وجود دارد؟
مكتفي و مستكفي چيست و آيا انسان مي تواند بنفسه مكتفي باشد؟
احساس ارزشمندي در پناه دين به چه اموري بستگي دارد؟
آيا عقل به تنهايي مي تواند در همه مسائل راهنماي انسان باشد؟
  1. 985 از 4632