مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با وجود فرضيه تكامل چگونه مي توان پذيرفت كه خدا انسان را آفريده است؟
چرا خداوند انسان را از ناحيه غريزه جنسي اين قدر آسيب پذير آفريده است؟
چرا خداوند شيطان را آفريد تا انسان ها را وسوسه كند؟
آيا صحيح است كه انسان ها در قيامت غالبا به صورت حيوان محشور مي شوند؟
با توجه به اين حديث كه: ( خداوند هيچگاه زمين را بدون خليفه نمي گذارد )در فاصله بين حضرت عيسي و حضرت رسول(ص) چه كسي خليفه بوده؟
چه رابطه اي بين دين و دموكراسي وجود دارد؟
آيا فهم از دين بايد در تمام زمان ها يكسان باشد؟
عصمت در پيامبر به چه معنايي است؟
آيا هر موجود ازلي، بي نياز از علت است؟
وحدت و كثرت يعني چه؟ و آيا حقايق در جهان كثير است يا خير؟
ديالكتيك يعني چه؟
اپيكوريسم يعني چه؟
  1. 999 از 4632