-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1219 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1 ـ يك جامعه چگونه بايد تربيت شود راههاي آن را لطفا بگوييد ؟
ج 1 ـ ازآنجا كه جامعه را افراد تشكيل مي دهند پس لازم است ابتدا افراد تربيت شوند ، تابتوانند جامعه اي سعادتمند متكامل ومتفرقي بوجود آورند ، اگر انسانها مباحث تربيتي را بشناسند وهدف آن رابدانند وبا روشهاي صحيح تربيت آشنايي پيداكنند و اصلاح نمايند وبه سوي خوبي ها وارزشهاي اخلاقي سوق پيدا كنند, همواره به سوي تكامل وترقي در حركتند وعقب ماندگي وشكست ذلت وخواري ومفاسد اخلاقي و اجتماعي دامن گيرشان نخواهد شد, كه از نظر قرآن كريم ونهج البلاغه هدف اساسي همه أنبيا وپيامبران الهي تحقق اين آرمان ارزنده است ومي دانيم كه مكتب اسلام كامل ترين مكتب تربيتي است كه دستورات وقوائد وروشهاي تربيتي آن از چشمه سار هميشه جاري, وحي الهي گرفته شده وبا رهنمودهاي مداوم امامان معصوم « عليهم السلام » درتئوري وعمل لباس حقيقت پوشيده است اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اصلا تربيت ممكن است ، آيا موانع تربيت را مي شود ازميان برداشت ، روشهاي تربيتي كدامند ، چگونه بايد فرد وجامعه را تربيت كرد از آنجاكه نهج البلاغه بهترين و گويا ترين زبان قرآن و تبيين كننده مباحث تربيتي اسلامي است گوش جان به كلمات گوهر بار مولا علي « عليه السلام »مي سپاريم : از ديدگاه نهج البلاغه تربيت ممكن وروشهاي تربيتي مشخص وروشن است وبهترين روشهاي مقابله با موانع وآفات تربيت نيز مورد ارزيابي قرارگرفته است . علي « عليه السلام »مي فرمايد : زنهار ! زنهار! در تربيت وسازندگي خويشتن تلاش كن ، زيرا خداوند راهي را كه بايد بروي ، برايت روشن ساخته است وآينده رفتن تو را مشخص وتبيين فرموده است وسپس اميدواري مي دهد كه اگر از راه روشن الهي برويد و در تربيت خود وديگران بكوشيد حتما پيروز شده وبه سرچشمه سعادت خواهيد رسيد .
نكته دوم : تربيت پذيري انسان است ، انسان با برخورداري ازعقل وتدبير وعواطف انساني تربيت پذير تر از ديگر موجودات است ومي شود انسان راتربيت كرد. ودرخودسازي وجامعه سازي موفق نمود . علي « عليه السلام »مي فرمايد : از كساني نباش كه پند و اندرز به آنها سودي نمي بخشد مگر آنكه سخت درتوبيخ آنها مبالغه شود زيرا انسانهاي عاقل با اندرز وآداب پند مي پذيرند اما چهارپايان با زدن. (2)
با توجه به پندپذيري انسان امام « عليه السلام »سفارش مي كنند كه در تربيت كودك ، درتربيت نفس و درتربيت افراد جامعه بايد شتاب نمود و تربيت را برهركار ديگر مقدم داشت ، زيرا ممكن است آداب وروشهاي زشت وناروا دلهاي پاك را آلوده سازد وتربيت وسازندگي را ناممكن . لذا در نامه 31 خطاب به فرزندش امام حسن مجتبي« عليه السلام »مي فرمايد : من درتعليم وتربيت تو پيش از آنكه قلبت سخت شود وعقل و فكرت به امور ديگر مشغول گردد مبادرت ورزيدم ، تا با تصميم جدي به استقبال كارهايي بشتابي كه انديشمندان واهل تجربه زحمت آزمون آن را كشيده اند.
نكته سوم ارزش وجايگاه تربيت است ، كه امام « عليه السلام »آن را بالاترين ميراث معرفي مي نمايد. ( هيچ ثروتي مثل عقل نيست هيچ فقري چون جهل نمي باشدوهيچ ميراثي چون ادب وتربيت وجود ندارد. )(3)
نكته چهارم : هدفداري تربيت مي باشد زيرا امكان تربيت وضرورت خودسازي وبازپروي جامعه را بسياري ازمكتب ها پذيرفتند. اما مي پرسند چرا خود راتربيت كنيم ورنج فراوان خودسازي برخود همواركنيم واز لذتها وخوشي ها بگذريم ؟
اما آنچه اسلام رادربرابر ديگر مكاتب توحيدي ممتاز ميكند هدفداري انسان وتربيت اوست بديهي است تا مباني اعتقادي قرآن ونهج البلاغه را نپذيريم به هدفداري انسان و حركت تكاملي بشر به سوي قيامت وبهشت جاويدان را باور نكنيم تربيت ومقررات واحكام تربيتي بدون پشتوانه اخلاقي واجرايي است. پس ابتدا بايد مباني اعتقادي قوي ومحكم بوجود آورد تا افراد باور كنند كه دراين دنيا براي هدفي آمده اند وبيهوده آفريده نشده اند پس ازآن با شناخت عوامل تربيت وتقويت آنها وسازندگي فرد وجامعه پرداخت
ازجمله عوامل تربيت : 1- پدر ومادر آموزشگاه آغازين هر فردي خانه وخانواده مي باشند وپدر ومادر وديگر افراد خانواده مي توانند مربي لايق وموفق فرزندان باشند يا عامل اساسي انحراف آنها
2- خانواده : فرزندان وكودكان از اعضاي خانوده الگو مي گيرند ازاين رو امام « عليه السلام » سفارش مي كند با خانواده خوب وصالح روابط دوستانه برقراركنيد.
3- استاد وآموزگار : لذا دردستورات ديني به هم نشيني با علما ودانشمندان توصيه شده است.
4- جامعه ومحيط زندگي : پس درانتخاب مكان زندگي ومحيط اجتماعي بايد دقت نمود.
5- دوستان : امام « عليه السلام »مي فرمايد بر حذر باش ازدوستي با احمق كه مي خواهد به تو نفع برساند ولي زيان مي رساند. (4)
6- علما ونصيحت كنندگان : علما از عوامل مهم تربيت به شمار مي آيند كه بايد به آنان احترام گذاشت وگوش دل به سخنانشان سپرد .
7- حكومت ورهبري : كه هم مسؤليت تربيت فرد وجامعه را دارد و هم به عنوان يكي از الگوهاي تربيتي مطرح است.
8- الگوهاي موفق تربيت شده.
9- قرآن وتعاليم انسان ساز آن.
10- همسايه وهمسايگان زيرا بدون روابط با همسايگان نمي شود به زندگي اجتماعي تداوم بخشيد لذا بايد درخريد منزل وانتخاب همسايه دقت نمود.
11- تبليغات : كه گاهي به شكل وعظ وخطابه يا نصيحت واندرز وزماني به عنوان امربه معروف ونهي ازمنكر درجامعه اسلامي مطرح مي شود.
12- سنن وآداب صحيح اجتماعي.
13- تاريخ گذشتگان وعبرت گرفتن ازآن.
14- انقلاب و قيام وحركت موفق يك امت : بهترين وارزنده ترين مربي وآموزگار دلهاي آماده تربيت است. نعمت انقلاب ازبزرگترين عوامل تربيتي است اميد است انشاءالله انقلاب ما به انقلاب مهدي موعود« عليه السلام » متصل گردد.
منابع :
1- المعجم المقهرس الالفاظ نهج البلاغه, نامه 30/3
2- المعجم المقهرس الالفاظ نهج البلاغه, نامه 31/108
3- المعجم المقهرس الالفاظ نهج البلاغه, حكمت 54
4- المعجم المقهرس الالفاظ نهج البلاغه ,حكمت 38/2
تربيت درنهج البلاغه, مؤلف دفترنشرامام علي « عليه السلام » انتشارات ضريح آفتاب.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.