-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1223 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تعريف جامع و مانع جرم از نظر حقوقي چيست؟

حقوقدانان براي جرم تعريفهاي مختلفي ارائه دادهاند. مهمترين و جامعترين آنها اين است: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات يا اقدامهاي تأميني در نظر گرفته شده است، جرم محسوب مي شود.(1)

دانشمندان مذهبي در تعريف جرم چون از عقايد ديني الهام مي گيرند و قانون را كتاب خدا و وحي الهي مي دانند مي گويند: جرم عبارت است از تضييع و تجاوز به حق اللَّه و حق النّاس. از اين رو جرم در شرع، شامل مسايلي است كه داراي مفاسد اجتماعي و مفاسد شخصي است.

از جرم در كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسلامي، چنين تعريف به عمل آمده است: جرم يعني مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنّت يا ارتكاب عملي كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرمي را كيفري است كه شارع بدان تصريح كرده و يا اختيار آن را به وليّ امر يا قاضي سپرده است.(2)

در تعريف ديگر آمده است: ارتكاب عمل ممنوع يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرّر به وسيله قانون (الهي) يا مقامات يا ارگانهاي عمومي صلاحيت دار.

بر همين اساس در ماده دوم قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 جرم عبارت است از: هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون، قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد. هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.(3)

از تعاريف مزبور موارد زير قابل استنتاج است:

1- جرم همواره عمل خارجي است كه گاهي به صورت فعل و گاهي با ترك فعل تحقق مي يابد. بنابراين:

أ) ميل به ارتكاب جرم و تصميم بر آن تا وقتي كه منتهي به عمل و فعل خارجي نشده باشد، جرم تلقي نميشود.

ب) جرِم عقيدهاي وجود ندارد امّا انتشار عقيده در مواردي جرم است.

ج) ارتكاب عمل ممنوعي كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين نموده در صورتي جرم است كه مرتكب شونده بدون مجوز قانوني و بر خلاف حق اقدام كرده باشد.

بنابراين ارتكاب عملي كه قانوناً ممنوع و قابل مجازات است، در مقام استفاده از حق مثلاً دفاع مشروع يا اجراي مقررات قانوني مثل اطاعت از آمر قانوني (مانند كسي كه به دستور قاضي مجرمي را به قتل برساند يا شلاق بزند يا قصاص كند) جرم محسوب نميشود.(4)

اگر جرم بودن عملي يا ترك فعلي به ملاك قانون مدوّن باشد، بعضي از جرائم از قبيل خودكشي، غيبت، تهمت زدن، اهانت كردن، استمنا و خود ارضايي، همجنس بازي و قمار چون قانون گذار در قانون مجازات اسلامي، مجازاتي براي آنها نياورده، جرم نخواهد بود در حالي كه بر اساس مباني فقهي و فتاواي فقها اين گونه اعمال گناه و جرم است. در هر صورت شايد بتوان گفت بهترين و جامعترين تعريف جرم همان ماده دو قانون مجازات اسلامي است، كه ميگويد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده، جرم است گرچه اين تعريف شامل برخي از جرائم شرعي از قبيل استمنا، خودكشي و قمار نميشود، ولي اين تعريف نسبت به بقيه تعريفها بهتر است. مقصود از جرم از نظر حقوقي، آن است كه در قوانين كيفري و اجتماعي براي آن مجازات تعيين شده، اما جرم و گناه شرعي اعم از چيزهايي است كه در دنيا يا آخرت براي آن مجازات تعيين شده است.

پي نوشتها:

1. دانشنامه امام علي(ع)، ج 5، ص 283.

2. دكتر ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي عمومي ايران، ص 162 و 163.

3. همان، ص 164.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.