-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1302 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوستي با دختري كه با نامحرم دوست است چگونه است و آيا بايد والدين او را از اين موضوع با خبر كنيم
الف) از اين كه در مورد مشكل دوست خود به فكر چاره برآمده و سعيدر نجات او داريد شادمانيم؛ اميد است تلاش شما بتواند دوستتان را از دامخطرناكي كه گرفتار شده است نجات دهد، براي اين كار خود شما يا يكي ازخواهراني كه از ارتباط او با نامحرم مطلع است و از آگاهيهاي ديني و متانتبيشتري برخوردار باشد به طور خصوصي او را نصيحت كند و به او بفهماند كهچنين كاري دام خطرناك شيطان و گناهي بسيار بزرگ است و مسلماً عواقبسويي دارد. از جمله اين كه براي ازدواج او در آينده خطرساز است چرا كه اگرپسري بخواهد با دختري ازدواج كند و از ارتباط او با نامحرم مطلع شود ـ حتيدر حد يك لبخند ـ هرگز با او ازدواج نخواهد كرد؛ حتي همين پسر كه الان اورا طعمه هوسبازي خود قرار داده است حاضر نيست با او ازدواج كند، پسيك انسان عاقل نبايد خودرا طعمه هوسبازي و بوالهوسي ديگران قرار دهد ودر نتيجه خود را بدبخت و روسياه.
ب) اگر نصيحت شما در او تاثيري ندارد و ممكن است اخلاق شما را همفاسد كند حتماً با او قطع ارتباط كنيد.
ج) در مورد اطلاع دادن به والدين او، بايد شرايط و مسايل خانوادگي آنهارا در نظر گرفت و چنانچه به صلاح نباشد و كار بدتر ميشود هرگز به اطلاعآنها نرسانيد؛ ولي او را تهديد كنيد كه به پدر و مادرت خبر ميدهم و... بلكهبترسد واز اين كار دست بكشد.
د) اگر به هر صورت تصميم گرفتيد به والدين او خبر دهيد، سعي كنيد غيرمستقيم، توسط نامه يا تلفن به آنها خبر دهيد و هرگز كسي مطلع نشود كه شماآنها را خبر دار كردهايد چرا كه ممكن است براي خود شما خطراتي در پيداشته باشد.
در هر صورت از خداوند براي حل اين مشكل كمك بطلبيد و از دعا غافلنباشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.