-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1320 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي تغيير آداب و رسوم بي جا و سنتي در هنگام چه راهي را پيشنهادمي كنيد؟
دانشجوي گرامي ما نيز در وجود بعضي آداب و رسوم بي جا و دست و پا گير و مشكل ساز رنج مي بريم و معتقديم كه بسياري از جوانان با چنين مشكلاتي مواجه هستند .اما سوال اينجاست كه اين آداب و رسوم از كجا وارد جامعه ما شده است ؟ پاسخ به اين سوال نياز به يك تحليل جامعه شناختي و روانشناختي دارد .معمولا سنتها و آداب ورسوم اعم از مثبت و منفي بدون پذيرش اجتماعي نمي تواند وارد يك فرهنگ شودو مقبوليت عامه پيدا كند .سوال ديگري كه مطرح مي شود اينست كه چگونه اين سنت ها و آداب و رسوم مورد پذيريش عموم قرار مي گيرد؟! به طور قطع عوامل گوناگوني دست بدست هم مي دهد و شرايطي را بوجود مي آورد تا اينكه مردم يك قانون يا سنتي را بپذيرند و بعد از پذيرفتن به آن عمل نمايند و سپس آن عمل راتكرار كنند تا اينكه كم كم جز فرهنگ عمومي جامعه شود .يكي از مهمترين عوامل موثر در پذيرش عمومي آداب و رسوم غلط ضعف فكري ، علمي و اعتقادي جامعه است به عبارت ديگر اگر مردمي اهل تفكر و انديشه باشند و از نظر اعتقادي ،باورهاي ديني به صورت عميق در آنها رسوخ كرده باشد قطعا آسيب پذيري آنهادر مقابل تهاجم سنت هاي غلط كه از بيرون يا درون آن جامعه القا مي شود كاهش پيدا مي كند و حاضر نيستند بدون دليل هر فكر القا شده اي را به پذيرند بلكه مقاومت مي كنند اما اگر به هر دليلي مردم يك جامعه اي قدرت تفكرشان ضعيف وباورهاي ديني كم رنگ باشد آسيب پذيري فرهنگي آن بيشتر و بيشتر مي شود و نه تنها در مقابل القاات فرهنگي غلط مقاومت نمي كنند بلكه خود در ترويج و گسترش آن از هيچ كوششي دريغ نمي ورزند .بنابراين اگر ما بخواهيم از اين آداب و رسوم غلط و دست و پا گير رهايي پيدا كنيم ، بايد دامن همت به كمر زده و به اندازه توان ووسع خود كار فرهنگي را شروع كنيم و به خودمان تلقين نكنيم كه يك دست بي صدا است يا اينكه با يك گل بهار نمي شود .اين مطالب نيز در واقع تلقينات همان كساني است كه سود جويي خودشان را در منفعل بودن مردم مي دانند و يا اينكه به صورت ناآگاهانه با اينگونه القاات آب به آسياي كساني مي ريزند كه از گسترش اينگونه آداب و رسوم بيشترين سود را مي برند .آري همه حركتهاي فرهنگي در آغازبا افراد معدودي شروع شده اما با پشتكار و خستگي ناپذيري بعد از مدتي تبديل به يك فرهنگ فراگير شده كه سرنوشت يك جامعه و ملتي را تغيير داده است . بنابراين نبايد منتظر باشيم با يك توصيه يا نصيحت يا اطلاعيه اي سنت هاي غلط و آداب ورسوم دست و پا گير همه تعطيل و برچيده شود بلكه نياز به كار فرهنگي توام باعمل دارد و اميدواريم كه متصديان فرهنگي جامعه ما بجاي پرداختن به اموربيهوده براي حل مشكلات جوانان در زمينه ازدواج و اشتغال ، فكر اساسي بكنند وبا كار فرهنگي زمينه حذف يا حداقل كاهش آداب و رسوم غلط را فراهم نمايند .اماآنچه در مورد ازدواج و همسر آينده خودتان مطرح فرموديد .دانشجوي محترم : ازاينكه شما در خانواده اي زندگي مي كنيد كه اعضا خانواده حق انتخاب دارند و به آراو نظرات و سلايق يكديگر اهميت مي دهند جاي بس خرسندي است و از اينكه شما دوست داريد دختر خوبي براي خانواده خود و خانواده همسر آيندتان باشيدبه شما آفرين مي گوييم و اميدواريم كه همانگونه كه خود فرموده ايد باشيد اما توجه به چند نكته براي تصميم گيري حال و آينده شما بسيار ضروري است : 1- انسانها ازجهات گوناگون فكري ، رفتاري ، استعدادي ، قيافه و عواطف و احساسات با هم متفاوت هستند لذا شما هيچگاه انتظار نداشته باشيد كه همه مثل شما فكر كنند وعواطف و احساسات آنها مثل شما باشد .البته انسانها با وجود همه تفاوتهايي كه دارند قدرت سازگاري و انطباق با ديگران را دارند .بنابراين شما با در نظر گرفتن اين تفاوتها همسر آينده خود را انتخاب كن . 2- در انتخاب همسر آيندتان كمال دقت رابه نماييد يعني بر اساس تحقيق ، مشورت و استفاده از تجارب افراد مجرب و دلسوزمانند پدر و مادر اقدام كنيد .3- بهتر است در زمينه انتخاب همسر بيشتر مطالعه كنيدلذا كتاب انتخاب همسر از آقاي اميني و كتاب انتخاب همسر آقاي علي اكبرمظاهري را معرفي مي كنيم و توصيه مي نماييم كه حداقل يكي از اين دو كتاب رامطالعه بفرماييد .4- اگر خواستگاري براي شما آمد نه خيلي خوش بين باشيد و نه سو ظن داشته باشيد بلكه همانطوري كه در نكته 2 آمد اساس انتخاب خودتان را برآگاهي از وضعيت آن پسر بويژه خانواده او، دوستان او و ...قرار دهيد و بعد ازتحقيق و مشورت انتخاب كنيد .5- در انتخاب همسر خيلي ايده آلي فكر نكنيدبالاخره همه انسانها هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت دارند آنچه كه مهم است همسر هر كسي بايد كفو و همتاي او از جهات مختلف باشد بنابراين سعي كنيد اگركسي به خواستگاري شما آمد ببينيد آيا از نظر خانوادگي ، اخلاقي ، اعتقادي ،فرهنگي و اجتماعي به شما نزديك هستند يا نه ، اگر در جهات فوق هم سطح و يانزديك به هم بوديد آنگاه تصميم بگيريد .6- در اين كه همسر آينده شما آيا با شما بانيكي رفتار مي كند يا نه بستگي به عوامل گوناگوني دارد و از جمله رفتار خود شمانقش تعيين كننده در بازخورد او دارد .وضعيت خانوادگي آنها خيلي مهم است لذادرباره اخلاق خانوادگي ايشان تحقيق بيشتري بنماييد و بعد از تحقيق به خداوندتوكل كنيد و انتخاب نماييد .و نگران اين مسيله نباشيد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.