-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1323 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان با پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده رفتاري خوب داشت
از اين كه بين شما و خانوادهتان رابطه محبت كمرنگ شده و جاي خود را به
احساسات ديگري داده است، متاثر شديم. اميد است بتوانيم با همفكري يكديگر،

مساله را حل كنيم.

قبل از هر چيز ياد آوري چند نكته، ضروري به نظر ميرسد:

الف) پدر و مادر، حقي بزرگ بر گردن آدمي دارند; به گونهاي كه خداوند در چهار

جاي قرآن مجيد پس از فرمان توحيد، احسان به پدر و مادر را در اولين رتبه قرار داده

است. و گاه نيز شكر خود و شكر پدر و مادر را، در كنار هم ذكر فرموده است: ((ان

اشكرلي ولوالديك))، (لقمان، آيه 14).

اين حقوق، تا بدان حد است كه حتي در مورد رفتار با پدر و مادر مشرك فرموده

است: ((وصاحبهما في الدنيا معروفاش ; در دنيا با روش پسنديده با آنان رفتار كن))، (لقمان، آيه

15).

پدر و مادر فقط از اين ناحيه كه سبب پديدار شدن فرزندان هستند، داراي حقأي

بزرگ بر گردن فرزندان ميباشند; چه برسد به حقوق ديگر.

اداي اين حقوق، از واجبات بزرگ و از عبادات اساسي است.

ب ) آدمي داراي دو نوع رفتار و شخصيت ميتواند باشد:

# رفتار طبيعي،# رفتار اخلاقي.

در رفتار طبيعي، فرد آن گونه عمل ميكند و عكسالعمل نشان ميدهد كه

خواسته و ميل طبع او است; مثلاش به هر دليل وقتي از كسي بدش آمد، دلش

ميخواهد او را كتك بزند و يا فحش بدهد و... .

ولي در رفتار اخلاقي، فرد كمال يافته، سعي بر آن دارد كه خود را از بند تمايلات

برهاند و رفتاري معقول و بر طبق ضوابط در پيش گيرد; مثلاش ممكن است در پاسخ

كسي كه به او فحش ميدهد، بياعتنايي و يا حتي در حق او دعا كند.

تفاوت اين دو گونه رفتار، در طبيعي بودن و اخلاقي بودن آنها است. روشن است كه

انسانهاي فهميدهاي كه بر ارزشهاي اخلاقي پاي ميفشرند، رفتار اخلاقي را

برميگزينند; هر چند برخلاف تمايل باطني و طبيعي آنان باشد.

شما به هر دليل، دچار نوعي تنفر از پدر خود شدهايد. اين تنفر ممكن است

ريشههاي مختلفي داشته باشد كه در جاي خود بايد به بررسي آن پرداخت; ولي

وظيفه اخلاقي شما آن است كه بايد مواظبت كنيد كه در رفتارتان، به هيچ وجه

تنفري منعكس نگردد; بلكه با كمال عطوفت، با پدر و مادر و برادران خود برخورد

كنيد; چرا كه نگاه مهربانانه به پدر و مادر، خود از عبادات بزرگ است.

سعادت شما در گرو اين رفتار اخلاقي است. البته اين بدان معنا نيست كه همهئ

رفتارهاي آنان موجه است; بلكه اين وظيفهاي است كه فرزندان در قبال والدين بر

عهده دارند.

نكته ديگر آن كه اگر آنها در برخي از موارد، نسبت به شما سختگيري داشتهاند،

نميتوان آن را با سو نيت تعبير كرد; بلكه چه بسا اين اقدامات از نظر تربيتي و

اخلاقي، به نفع فرزند باشد; مثلاش اگر پدري هر چه فرزند بخواهد، در اختيار او قرار

دهد، به فرزند خود خدمت نكرده است; بلكه موجب آن شده كه روحيه سستي و

عدم تحرك در او به وجود آيد و در مقابله با مشكلات، خود را ببازد.

گذشته از آن كه ممكن است پدر واقعاش در مضيقه مالي باشد و به جهت مصالح

اقتصادي خانواده، نتواند آنگونه كه توقع فرزندان است، عمل نمايد.

از ديگر راهكارهاي عملي در اين زمينه عبارت است از:

1ؤ نسبت به كارها و عقايد آنان مخالفت عملي نداشته باشيد و در ظاهر خود را موافق آنها نشان دهيد و

سپس با گذشت زمان و به آرامي نظرات و ديدگاههاي خود را با ايشان درميان بگذاريد.

2ؤ در كارهاي خود با آنها مشورت كنيد و همواره از نظراتشان بهرهمند گرديد; چون به هر حال داراي

يك سري تجربيات و اندوختههاي زيادي هستند كه شما ميتوانيد از بعضي از آنها استفاده كنيد.

3ؤ به آنها احترام بگذاريد و براي شكستن بت غرور و تنفأر در وجود خود، دستان پرعاطفه و مهربان

والدين را با بوسههاي خود نوازش دهيد و همواره آنها او طلب دعا و ارشاد بكنيد. در روايت است كه

دعاي چندين شخص حتماش به هدف اجابت ميرسد كه از جملهئ آنها دعاي پدر و مادر در حقأ فرزند خود

است.

4ؤ با تغيير رفتار شما، قطعاش تغييرات زيادي در رفتار آنها ايجاد خواهد شد و اگر شما يك گام محبتآميز

به سوي آنها برداريد، آنها نبز چندين گام به شما نزديك خواهند شد و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.