-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر بخواهيم دوستان كمتري داشته باشيم چه بايد بكنيم؟

فرزندان بشر در تمام ادوار زندگي از ايام كودكي، و جواني تا روز كهولت و پيري همواره نيازمندرفاقت و دوستي هستند، رفقا و دوستان نه تنها با هم ميگيرند و با همنشيني موجبات شادي و نشاط يكديگر رافراهم ميسازند، بلكه هر دوستي به اندازه درجه رفاقت و دوستي، در امور مادي و معنوي رفيق خود نفوذ ميكندو هر يك دانسته يا ندانسته وي عقايد و اخلاق و رفتار و گفتار ديگري اثر ميگذارد. دوست شايسته و با فضيلتيكي از سرمايههاي بزرگ زندگي و از عوامل خوشبختي و سعادت بشر است. اولياي گرامي اسلام پيروان خودرا در انتخاب رفيق عاقل و با ايمان تشويق كرد و فوايد چنين دوستي را خاطر نشان ساختهاند. امام علي(ع)فرمود: پيوند دوستي را با برادران ديني خود محكم سازيد كه آنان ذخاير دنيا و آخرت هستند.([11]) حضرت درحديث ديگري فرمود: كسي كه دوست پاك ضمير خود را كه براي خدا پيوند دوستي داشته است از دستبدهد مثل اين است كه شريفترين اعضاي بدن خود را از كف داده است.([12]) البته پيشوايان ديني ضمن دعوت بهداشتن دوستان نيك و باوفا، خطر رفاقتهاي مضر و گمراه كننده را خاطر نشان فرموده و پيروان خويش را ازمجالست و همنشيني افراد فاسد و تبهكار بر حذر داشتهاند.

اميرمؤمنان علي(ع) درنامه خود به حارث همداني فرمود: از رفاقت با كساني كه افكارشان خطا و اعمالشانناپسند است بر حذر باش؛ زيرا آدمي به روش رفيقش عادت ميكند([13]) امام صادق(ع) ميفرمايد: كسي كه بارفيق بد همنشين شود سالم نميماند و سرانجام به ناپاكي آلوده ميشود([14])

بنابراين، داشتن دوست شايسته و با فضيلت يكي از سرمايههاي بزرگ زندگي و از عوامل خوشبختي وسعادت ميباشد. حضرت رضا(ع) فرمود: هر كس دوستي براي خداانتخاب كند خانهاي در بهضت برگزيد.([15])البته بايد از دوستان ناباب پرهيز نماييم و در مواردي كه قطع ارتباط با دوستي را صلاح دانستيم با اراده قاطع وگفتاري روشن علت امر را برايش بيان نماييم تا شايد تأثيري در رفتار و اعمالش داشته باشد. انتخاب دوستانكمتر يا بيشتر بستگي به خود انسان دارد كه ميتواند رفتار و گفتار و برخوردهايش را به گونهاي عملي كنددوستان بيشتري داشته باشد يا از دوستان كمتري برخوردار باشد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.