-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1693 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شغل بنده معملي است. در كلاس درس با فرزندان شرور و بي ادب سر و كار دارم. از اين رو به خاطر درس نخواندن يا بي ادبي مجبور ميشوم تنبيه بدني كنم. راههاي ديگر را آزمودهام ولي نتيجهاي نگرفتهام، آيا زدن براي يادگيري جايز است؟

از اين كه با ما مكاتبه نمودهايد سپاسگزاريم.

تنبيه بدني شاگردان چه از نظر علمي و چه از نظر فقهي مردود است. بعضي از فقها در اين باره فرمودهاند: زدن دانشآموزان جايز نيست مگر اين كه اين امر به خاطر تربيت آنها لازم باشد و با اجازه ولي باشد و با توجه به اين كه در شرايط فعلي آثار منفي آن بيشتر ميباشد، لازم است حتيالامكان از اين كار پرهيز شود.

آيت الله مكارم شيرازي، استفتائات، ج 1، ص 486.

در فتواي فوق دو شرط براي تنبيه ذكر شده است:

1 - به قصد تربيت باشد،

2 - با اجازه ولي باشد.

بديهي است كه اگر تنبيه با جراحت بدني همراه باشد، علاوه بر حرمت، پرداخت ديه واجب خواهد بود.

از نظر روانشناسان نيز تنبيه، روش موفق براي هدايت دانشآموزان نيست و اين نكته به دلائلي قابل اثبات است.

1 - تأثير تهبيه معلم زودگذر است.

2 - اعمال تنبيه غالباً باعث ابداع فنون حيلهگري و ماهرانهتري در كودك ميشود.

3 - در تنبيه، معلم ناگزير به رفتار بد توجه نشان ميدهد، ولي تحقيق نشان ميدهد كه بذل توجه به رفتار

مطلوب از توجه به رفتار نامطلوب به مراتب مؤثرتر است.

4 - معلم با تنبيه يك كودك به رابطه احترام و دوستي متقابل ميان خود و او ضربهاي مستقيم ميزند.

5 - تنبيه باعث برانگيختن احساسات منفي كودك نسبت به محيطي است كه تنبيه در آن صورت گرفته است.

6 - ترس از تنبيه، باعث محدوديت در خلاقيت و ابتكار شاگردان ميشود

ديويد فونتانا، كنترل كلاس، ترجمه ساده حمزه، ص 118 - 117.

به تجربه ثابت شده كه روش تشويق و برانگيختن احساسات و رفيق شدن با دانشآموزان در تعليم و تربيت مؤثر است.

درس معلم ار بود زمزمه محبتي

جمعه به مكتب آورد طفل گريزپاي را

فيليپ پينل (پزشك روان شناس فرانسوي) فرمان داد به جاي كتك زدن و زنجير كشيدن با مهر و محبت با ديوانگان رفتار كنند. از اين طريق نتايج درخشاني عايد او شد. وقتي ديوانه را با مهر و محبت سر عقل ميآورند، چرا با فرزندان و كودكان و دانشآموزان با محبت رفتار ننماييم.

مجيد رشيدپور، چگونه بايد تربيت كرد، ص 20.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.