-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1736 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درباره سيره شهدا در خصوص خدمت رساني توضيح دهيد.

سؤال مذكور ابهام دارد، شايد مقصود آن باشد كه شهيد با شهادت خود، هم چنين بعد از شهادت خويش چه خدمتي مي كند. جواب با اين برداشت سامان داده شده است.

خدمت رساني شهيدان در جامعه در دو مرحله صورت مي گيرد:

يكم: شهيدان با شهادت خود مهمترين خدمت را در جامعه انجام مي دهد.

معمولاً همه اقشار به نحوي در جامعه خدمت مي كنند. پزشك با درمان بيماران، به جامعه خدمت مي كند. نويسنده با تدوين كتاب و مقاله و فعاليت فرهنگي، شهيد با شهادت خويش.

البته خدمت شهيد با خدمت ديگران تفاوتهاي اساسي دارد؛ زيرا ديگر اقشار بدان جهت خدمت مي كنند كه از خدمت بهرهمند شوند و خود سود و منفعت ببرند، ولي شهيد بردان جهت خدمت مي كند كه ديگران بهرهمند شوند.

خدمت رساني شهيد با دادن جان و ايثار او ظهور مي كند.

شهيد با خدمت خود به حفظ فرهنگ، آداب، دين، و ارزشهاي جامعه مي پردازد و شهادت او استقلال و آزادي را در پي دارد.

خون شهيد جامعه را تحريك بخشيده و به انسانها درس چگونه بودن، چگونه زيستن و چگونه مردن را مي آموزد و اين همان نهضت خدمت رساني شهيدان است.

استاد شهيد مطهري (ره) مي نويسد: منطق شهيد منطق سوختن و روشن كردن است؛ منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه براي احياي جامعه است... .هيچ وقت خون شهيد هدر نميرود. خون شهيد به زمين نميريزد. خون شهيد هر قطرهاش تبديل به صدها قطره و هزارها قطره، بلكه به دريايي از خون مي گردد و در پيكر اجتماع وارد مي شود. لهذا پيغمبر فرمود: ما من قطرة أحبّ إلي اللَّه من قطرة دم في سبيل اللَّه.(1)

در راستاي خدمت رساني شهيد در راه خدا و حفظ دين و جامعه است كه شهيد جايگاه بس بلند داشته و همه اوليا و بزرگان دين آرزوي شهادت نموده و شهيد شدن در راه خدا را مي خواستهاند.(2)

دوم: خدمت رساني شهيد در دنيا زمينه و بستر خدمت رساني معنوي او در عالم آخرت را فراهم مي كند كه شفاعت ديگران يكي از خدمات شهيد در آخرت است. در حديث است كه خداوند شفاعت سه طبقه را در قيامت قبول مي كند. يكي انبياك بعد از آن علما، بعد شهدا.(3)

پي نوشتها:

1. قيام و انقلاب مهدي(ع) شهيد، ص 104.

2. فرهنگ عاشورا، ص 256.

3. قيام و انقلاب مهدي(ع) شهيد، ص 106.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.