-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1737 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كار كنم تا به لطف خدا آيندهاي خوب از نظر مادي و معنوي داشته باشم؟

انسان موظف است امور زندگاني و فعاليتهاي متفاوت عرصه زندگي را بر پايه عقل و خِرَد خداپسند تنظيم كند و يك اصل زير بنايي را محور قيام و قعود، حركت و سكون، حرف و سكوت و بالاخره تابلوي همه امور خويش قرار دهد و آن شناخت وظيفه در وضعيتهاي متفاوت زندگي و زمانه و انجام تكليف خويش با توكل و تكيه بر خدا و واگذاري نتيجه و ثمره اقدامات به خدا است. او بايد در تمامي تلاشها اعتماد به نفس داشته و باور داشته باشد كه خداوند توانايي و استعدادهاي بسيار در جانش نهادينه كرده كه با شناخت درست آنها و بهرهوري صحيح از آن، قلههاي عظيم مشكلات را فتح خواهد كردو آن چه را ناشدني مينمود، شدني و ممكن ميسازد. اين گونه انديشيدن و عمل كردن، و با اين صبغه و رنگآميزي در پي رزق و{P . اشاره دارد به آيه شريفه صبغة الله و مَن أحسن مِن الله صبغةً... بقره (2)، آيه 138.

روزي مادي و معنوي اقتصادي و علمي، دنيايي و آخرتي افتادن و آن چه نزد خدا است، با رعايت حدود و مقرراتش و مراقبت از حلال و حرامش طلبيدن، آينده را به خير و سعادت ختم ميكند و خير و سعادت را پايدار و جاودانه ميسازد، قرآن كريم ميفرمايد: و ما عندالله خيرٌ و أبقي للذين آمنوا و علي ربِّهم يتوكلون،{P . شوري (42)، آيه 36.

آن چه نزد خدا است، براي كساني كه ايمامن آوردهاند و بر پروردگارشان توكل ميكنند، خير و سعادت و پايداري و جاودانه است.

دقت كنيد آن چه نزد خدا است (ما عندالله) خير و جاودانه است براي كساني كه علاوه بر داشتن ايمان به خدا، (و آن چه را كه ايمان به آن لازم است) نتيجه و ثمره كار خود را به او واگذار كرده و تسليم اراده، و مشيّت خدا هستند. بنابر اين جهت برخورداري از آينده خوب و از نظر مادي و معنوي، بايد تكليف و وظيفه الهي خود را در مسايل عبادي، ولايت و رهبري، سياسي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، خانواده و همسايه، جامعه و بالاخره دوستان و دشمنان شناخت، و در همه عرصههاي فعاليت فردي و گروهي ، با توكل به خدا و قصد{P . اشاره دارد به آيه قل انما اَعِظُكُمْ بواحِدَةٍ اَن تقوموا الله مثني و فُردي... سبأ (34)، آيه 46.

تقرّب و نزديكي به او، وظيفه را با اخلاص انجام داد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.