-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1791 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسان براي رسيدن به خوش بختي دچار گمراهي و بي ثباتي در بعضي از موارد ميشود؟

شكي نيست كه هم افراد در تكاپوي خوشبختياند و براي رسيدن به اين مقصود، تمام تلاش و همت خود را به كار ميگيرند اما عوامل مختلفي در گمراهي و يا بي ثباتي انسان مؤثر است كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 - افكار منفي: بعضي از مردم فكري كنند رسيدن به خوشبختي غير ممكن و يا حداقل كاري سخت و دشوار است و آن را دست نيافتني ميدانند.

اين افكار نتيجهاي جز دور شدن انسان از تلاش و فعاليت در جهت رسيدن به خوشبختي ندارد.

2 - ضعف اراده: هر كس براي خوش بخت شدن به يك تصميم و اراده جدي نيازمند است. بعضي از افراد به دليل تنبلي، در انتظار كمك ديگراناند و براي رسيدن به موفقيت خود تلاش نميكنند. امام صادق (ع) از جمله اموري كه به عنوان موانع موفقيت در دنيا و آخرت ياد كرده، تنبلي و سستي است.(1)

3 - بي صبر: برخي افراد، انسانهاي آنياند و اهل حوصله و بردباري نيستند و همواره به دنبال لذتهاي زود گذر و لحظهاي بوده و در نهايت به سراب شكست ميرسند.

صبر و ظفر هر دو دوستان قديماند

در اثر صبر نوبت ظفر آيد

4 - عدم شناخت: براي كسب موفقيت، بايد راه راست آن را شناخت و از بيراهه تمييز داد. اشتباه در تشخيص راه موفقيت، مانع دستيابي انسان به موفقيت ميشود.

5 - مشورت نكردن: عقل فردي براي موفقيت كافي نيست. با بسنده كردن به عقل فردي و احساس بي نيازي از انديشه ديگران، نميتوان راه موفقيت را پيمود.

6 - بي نظمي: انسان موفق كسي است كه زمان خويش را مديريت كند و هر كاري را در زمان خود انجام دهد. مديريت زمان، مديريت نيرو و تقسيم كار از امور مهم در برنامه ريزي و موفقيت است. بي نظمي، موجب اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمايه مادي و معنوي انسان ميشود.

پينوشتها:

1 - الكافي، ج 5، ص 85.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.