-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا پوشش فقط براي زنان است؟ شرايط پوشش براي مردان چيست؟

همان طوري كه زنان بايد پوشش مناسب داشته باشند، مردان نيز بايد پوشش مناسب داشته باشند. فقط به جهت اين كه خلقت مردان و زنان از حيث ظرافت و طراوت و زيبايي متفاوت است، از طرفي به جهت فطرت و خلقت، مردان براي كار كردن و چرخاندن امور زندگي خانوادگي و زندگي جمعي و امنيت اجتماعي از جثهاي قويتر و ضخيمتر آفريده شدهاند و زنان براي ايجاد دلگرمي و شادابي و انس و اميد آفريده شدهاند. از اين رو از بدني لطيفتر و نازكتر و زيباتر، در نتيجه غير مقاومتر نسبت به مردان آفريده شده و از طرفي داراي روحيه و احساساتي لطيفتر و جذابتر و مهربانتر هستند.

هم چنين از نظر تمايل جنسي، گرايش جنسي مرد به زن بيشتر بوده و تمايل و نياز عاطفي زن به مرد بيشتر است.

مجموعه اين حقايق اقتضا ميكند كه زنان بيشتر از مردان رعايت پوشش بدن خود را بنمايند، چون اگر اين كار را نكنند، ضربهپذير خواهند بود و آثار بد رواني وجسمي هم براي خود و هم براي خانواده، نيز اجتماع پديد خواهند آورد.

مقدار پوشش مردان و زنان

زنان بايد تمامي بدن خود را به غير از گردي صورت و دستها تا مچ را از نامحرم بپوشانند، خواه اين پوشش با چادر باشد يا با لباسهاي ديگر ،امّا بايد طوري باشند كه مردان نامحرم بدانها طمع نكنند، يعني لباسها ساده و گشاد باشد، چسبنده و تنگ نباشد و برآمدگيهاي بدن آنان ظاهر نباشد، بهترين پوشش براي زنان چادر است كه زنان محجبه بيشتر از چادر استفاده ميكنند.

مردان نيز بايد در اجتماعي كه مردان و زنان در آن رفت و آمد دارند، غير از عورتين خود مقدار از بدن را كه (اگر باز باشد ديگران به گناه ميافتند و باعث تهييج شهوت ميشود) بپوشانند، ولي مقداري كه عرفاً باز است مانند سر و گردن و پاها و باعث گناه ديگران نميشود، نپوشاندن آن اشكالي ندارد. از طرفي بايد حيثيت اجتماعي و عفّت عمومي جامعه نيز حفظ شود، از اين رو مردان نيز بايد و پوشش مناسب داشته باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.