-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

احساس ميكنم تمام دوستان و فاميل كه مردهاند، مرتب از من درخواست خواندن صلوات و فاتحه ميكنند، چرا اين امر در ذهن من مرتب تكرار ميشود؟ آيا اين يك احساس پوچ است؟

نظام هستي و سرنوشت انسان براساس قانون علي و معلولي استوار است.

خداوند دستگاه علي و معلولي جهان را بر دو پايه مادي و معنوي استوار ساخته است.

به بيان ديگر: همان گونه كه خداوند علل مادي را مؤثر در پيدايش پديدهها و سرنوشت انسان قرار داده، عوامل معنوي يعني كارهاي خير و شر را نيز در كنار عوامل مادي، مؤثر در سرنوشت انسان قرار داده است.

كارهاي نيك (اعم از دعا و غير آن) در سرنوشت انسان تأثير مثبت و سازنده ميگذارد، چنان كه گناهان و كارهاي شر، تأثير منفي و مخرّب دارد.

تأثير دعا با حفظ همه آداب و شرايط، گاهي چنان كارساز در سرنوشت انسان است و باعث تقدم و تأخر امور ميگردد كه امام صادق(ع) الدّعا يردّ القضاء و لو أبرم ابراماً؛(1)

دعا قضا (و سرنوشت) را تغيير ميدهد، هر چند محكم شده باشد.

سرنوشت كه يك حقيقت در مورد انسان است، با دعا هيچ ناسازگاري ندارد؛ زيرا دعا كردن و خواستن از خداوند و تأثير آن، جزئي از سرنوشت و قضا و قدر الهي است.

آنچه كه در سرنوشت تعيين شده، هم ميتواند با دعا و تأثير آن باشد و هم بدون دعا و تأثير آن. انسان است كه هر كدام را انتخاب ميكند.

پينوشتها:

1 - حاج شيخ عباسي قمي، سفينةالبحار، ماده دعا.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.