-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1914 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا درباره علما كه اين همه زحمت براي انقلاب كشيده و مي كشند، بد مي گويند؟

اولاً: همة مردم اينگونه نيستند. بسيار هستند كه از عالمان ديني حمايت كرده و از آنان تمجيد مينمايند.

ثانياً: بد گويان دو دسته اند:

دستهاي كه اكثريت را تشكيل ميدهند و تنها زباني و از نظر ظاهري بد مي گويند، اما باطناً و قلباً عناد و كينه اي از آنها ندارند، مثل اعضاي يك خانواده كه داخل خانه، برادر به برادر و خواهر خود بد ميگويد و حتيگاهي باهم درگير ميشوند، اما خارج خانه هواي يكديگر را دارند و در كنار همند و از هم حمايت ميكنند.

عدة زيادي از بد گويان اينگونه اند، چون همانان پاي منبر مينشينند و در نماز جمعهها و جماعت شركت ميكنند و از عالمان ديني در جشن ها و عزاها دعوت به عمل ميآورند.

دستة ديگر كه در اقليت هستند، كساني هستند كه با عالمان و روحانيون عناد دارند.

دشمني محدود به عصر ما و منحصر به روحانيت نيست، بلكه از ابتدا با انبيا و امامان(ع) و صالحان و متقيانخصومت داشته و دارند.

البته با همة تلخي ها بايد گفت: عملكرد برخي روحانيون خوب نبوده و نيست. مردم آنها را ميبينند و خيال ميكنند همه اين طورند. لذا پشت سر همه بد ميگويند.

چنان كه از عملكرد بد چند پاسدار، يا چند نظامي و يا چند قاضي و چند بازاري و ... به همة پاسداران و نظاميان و قاضيان و بازاريان بد بين مي شوند، با اين كه منطقاً نبايد حساب كار چند منحرف در هر قشري را به حساب همه به شمار آورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.