-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1916 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حالا كه امريكا افغانستان را بمباران مي كند، از افاغنه حمايت مي كنيم، در حالي كه قبل از اين، آنان را از ايران اخراج ميكرديم؟

دولت ايران پيش از حاكميت طالبان از دولت و ملت افغانستان پشتيباني ميكرد.

اما طالبان كه دست پروردگان سازمان امنيت پاكستان تحت نظارت مستقيم سازمان سيا و سرويس جاسوسي انگليس شكل گرفته و قدرت پيدا كرده بودند تا نقش اسراييل را در منطقه داشته باشند و قدرت و نفوذ ايران را كنترل كنند، داراي عملكردي منفي در تمامي عرصههاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بودند.

آنان نمايندگان امريكا بودند تا با اعمال خشونت آميز به نام اسلام، چهرة اسلام و مسلمانان را زشت نمايش دهند.

با اين بهانه راديو، تلويزيون، سينما و حضور زنان در اجتماع را تحريم كردند و در مدارس و دانشگاهها را بر روي دختران بستند و دهها كار ديگر مضحك و دور از شعور انساني كردند.

حدود 80% درصد كشت خشخاش و توليد ترياك و قاچاق مواد مخدر جهان را به خود اختصاص داده بودند.آيا حمايت و همكاري با چنين رژيمي كار درستي است؟ قطعاً وجدان بيدار بشريت و فطرت عدالت خواهي انسان و دين مبين اسلام اجازة برقراري روابط عادي را با چنين دولتي نميدهد.

ممكن است سؤال كنيد: اگر طالبان دست نشاندة امريكا بود، چرا امريكا آنها را نابود كرد؟

پرونده سياه و قطور امريكا در طول حيات استكبارش داراي دو ويژگي بارز است:مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.