-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2149 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در چه حدّي مي توانيم به خواب هايي كه مي بينيم و تعبيراتي كه از آن مي شود تكيه كنيم؟ خواب ها چقدر مي توانند در تصميم گيري هاي ما نقش داشته باشند؟

روايات اسلامي تمام خواب ها را به يك چشم نگاه نم يكند بلكه رؤيا را سه قسم مي داند:

قسمتي از خواب ها عبارت از افكار عادي يا اسرار نهاني انسان است كه درخواب گاهي به صورت خودش ظاهر مي شود و گاهي به عللي تغيير شكل داده با صورت ديگري خودنمايي مي كند.

قسمت ديگر خواب ها عبارت از افكار ولگرد و آشفته اي است كه گاهي در بيداري و به خصوص در مواقع ناخوشي گريبانگير اشخاص مي شود و داراي ارزش علمي و رواني نيست و در بعضي از روايات به افكار شيطاني تعبير شده است.

قسمت سوم خواب هايي است كه جنبة الهامي دارد و گاهي به وسيلة آن ها حقايق از هرجهت مجهولي واضح و آشكار مي گردد. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: خواب سه دسته است: يا بشارت از جانب خدا است و يا تخدير از ناحية شيطان است و يا آن چه را كه در روز با خود گفته، آن را در خواب مي بيند.7

بعضي از خواب ها رؤياهاي صادقه است. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: رؤياي صادقه يك جزء از هفتاد جزء نبوت است.8

تشخيص اين كه خواب از كدام قسم است براي همة افراد آسان نيست. براين اساس از نظر شرعي خواب حجيت ندارد و نمي توان بر اساس خواب تصميم گيري كرد زيرا چه بسا خوابي كه ديده شده، از افكار شيطاني يا خواب هاي معمولي باشد. براي تصميمگيري بايد به دو حجت دروني و بيروني يعني عقل و شرع استناد كرد.

7 بحارالانوار، ج 58، ص 180.

8 بحارالأنوار، ج 14، ص 635.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.