مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21731 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در صورت بدرفتاري بدون دليل پدر و مادر با فرزند، آيا او مي تواند به آنان جواب بدهد؟
مسأله احترام به پدر و مادر از احكام نوراني اسلام است. حتي اگر والدين نامسلمان باشند حفظ حرمت و نيكي به آنان مطلوب پروردگار است. ليكن بايد توجه داشت كه مصاديق اين احترام و نيكي بايد به درستي شناخته و رعايت گردد. مثلا گاه ممكن است پدر و مادر انتظارات نامعقولي داشته باشنديا برخلاف دستورات الهي فرمان دهند. در چنين مواردي اطاعت ازآنان شايسته نيست. اما در عين حال مخالفت و سرپيچي از فرمان هاي ايشان در اين موارد نبايد با رفتار تند خشونت بار و اهانت آميز همراه باشد. اميد است شما بارفتاري نيكو و شيوه اي پسنديده بتوانيد زمينه هاي تغيير در رفتار والدين خود را فراهم آوريد. البته نظر به اين كه نوعا پدرها و مادرها در سنيني غير قابل تغيير مي شوند بهتراست با مدارا و گذشت با آنان برخورد شود. در غير اين صورت نه تنها مشكلي حل نمي شود. بلكه موجب جدال و ناراحتي هاي ديگر نيز مي گردد. بهترين روش برخورد با حسن اخلاقي همان است كه قرآن مي فرمايد: {A{/Bوَ إِذا خاطَبَهُمُ اَلْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً{w9-14w}{I25:63I}/}A}؛ {Mو هرگاه مردم جاهل با آنان برخورد كنند با سلامت نفس و زبان خوش پاسخ گويندM}»، {V(فرقان، آيه 63)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.