-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2175 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دوست داشتن شخص هم جنس يا غير هم جنس با چشم و دل پاك عيب محسوب مي شود؟

سعدي مي سرايد:

بنيآدم اعضاييكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند

چونعضويبهدرد آورد روزگاردگرعضوهارا نماندقرار

عموم انسان ها از يك طينت و خميره آفريده شده اند و به همين جهت أنس خاصي نسبت به يكديگر دارند و عواطف و احساساتشان بر ديگر احوالشان غلبه دارد.

بسيار ديده شده است كه دو نفر چنان به يكديگر وابسته مي شوند، گويا يك روح در دو جسم اند. اين مثال، مصداق بارز أنس دو نفر به هم است كه در مراتب عام، با شعاعي ضعيف تر نسبت به ديگر همنوعان، متجلّي مي شود. دوست داشتن نشانة تبلور انسانيت است.

چه نوع دوستي و تعلق خاطري مي تواند صحيح و مثبت باشد و چه نوع آن مضر و منحرف كننده؟

دوستي و علاقمندي كه رنگ خدايي داشته باشد يعني هواي نفس در آن نقش ايفا نكند و شيطان در پشت صحنه، فرمان ندهد، صحيح و در مسير حق است ولي اگر دوست داشتن هم نوع به خاطر امور نفساني بوده و انسان كسي را از روي شهوت خواهي دوست بدارد مثل دوست داشتن غير هم جنس و در بعضي مواقع دوست داشتن همجنس، اين گوهه دوست داشتن ها خطرناك و انحرافي است.

خوب است يك معيار را در نظر داشته باشيد كه دوستي هاي خدايي انسان را به طرف خدا و معنويت مي كشاند، ولي دوستي هاي شيطاني، انسان را دنيا طلب كرده و موجب از بين رفتن معنويت مي شود و انسان را آمادة ارتكاب گناه مي كند.

ارسال پيامبران و وجود اديان، خصوصاً آخرين پيامبر و آخرين دين يعني اسلام براي اين است كه چون بشر با غريزه هاي گوناگوني به وجود آمده است، بتواند چنين غرايزي را تحت تعليمات خاصي ضابطه مند كند، مثلاً غريزة دوست داشتن و كشش نسبت به جنس مخالف خصوصاً در اشخاص جوان، بسيار قوي است و انسان چون دوست دارد، وارد معركه اي به نام عشق آتشين و ميل جنسي مي شود كه به سرانجام خوبي ختم نمي شود. در نتيجه اسلام حد و مرز خاصي براي دوستي ها و ارتباط با اشخاص چه زن و چه مرد قائل شده است. پس كمتر مي توان به شخص نامحرم در اثر اين همه سخت گيري و حدّ و مرز معنايي ندارد. انسان بر اثر فريب هاي شيطاني گاهي نامحرمي را دوست مي دارد و گمان مي كند براي خدا است، ليكن با دقت مي تواند محبت خود را آزمون بزند مثلاً به خاطر كدام كمال فلان نامحرم را دوست دارم؟ ايمانش؟ تقوايش؟ خدمت به خلقش يا جمال ظاهري و چشم و ابرو و خنده هاي مليحش؟مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.