مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21779 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تخيلات دوره نوجواني، آيا از القائات شيطان است؟
هر تخيلي القاي شيطان نيست. بايستي در اين مورد به بررسي پرداخت؛ تخيلاتي كه انسان را به سمت گناه و شهوات سوق مي دهد شيطاني است ولي تخيلاتي كه انسان را به طرف ارزش ها و سازندگي پيش مي برد شيطاني نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.