مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21781 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه هاي مبارزه با هواي نفس و گريز از گرايش هاي غربي چيست؟
براي غلبه بر هواي نفس و گريزش از الگوها و گرايشات غربي دو جهاد عمده لازم است: جهاد علمي و عملي. الف) در جهاد علمي شخص بايد معرفت خويش را نسبت به ارزش ها و هنجارهاي ديني پيوسته روزافزون سازد و نيك را از بد و سره را از ناسره به خوبي بازشناسد و با شعور و آگاهي همواره در مسير نيكي ها گام بردارد. ب ) جهاد عملي به دو بخش تقسيم مي شود: 1- جهاد عملي فردي؛ اين جهاد حركتي دائمي و خستگي ناپذير در برابر هواها و خواسته هاي نفساني است. اين جهاد غربي استوار و مراقبتي دائمي مي طلبد و بدون ارتباط پيوسته با خدا و جديت در مخالفت با شيطان نفس نمي توان از آن سرافراز بيرون آمد. يكي از راه هاي كاربردي مناسب براي بالا بردن ميزان موفقيت در اين مسير اجراي برنامه مشارطه، مراقبه، محاسبه است. در اين مسير شخص بايد ابتدا به انجام واجبات و ترك محرمات همت گمارد، در مرتبه دوم انجام مستحبات و ترك مكروهات را وجهه همت خويش قرار دهد و در مرتبه سوم هر آنچه غير الهي است، حتي برخي از مباحات، را از خود دور سازد و به غير خدا و آنچه مطلوب اوست نپردازد. 2- جهاد عملي اجتماعي؛ كوششي جمعي در جهت تغيير و اصلاح جامعه و مبارزه با آلودگي ها و انحرافات و بسط علم، اخلاق، معنويت و فضيلت و تقوي در جامعه است. اين مهم نيز مستلزم برنامه ريزي دقيق و مشورت و همگاني با صاحبنظران و ديگر دوستان همراه و هم رأي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.