مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21939 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چگونه مي توانم از پرحرفي و زياده گويي پرهيز كنم؟
با توجه به اينكه اين مسأله به صورت يك عادت و ملكه درآمده است به طور طبيعي مبارزه با آن هم اراده و عزم جدي و پشتكار و مقاومت مي طلبد. بنابر اين اگر چه خواستار ريشه كن كردن اين عادت شوم - كه هم نزد خدا ناپسند است و هم براي دوستان و اطرافيان ملال انگيز مي باشد - باشيد، بايد خود را براي يك كوشش دراز آهنگ آماده سازيد و گام به گام بر اساس رهنمودهاي داده شده اقدام نموده و در هر مرحله نتيجه را براي ما اعلام داريد تا برنامه لازم در مراحل بعد را تقديم داريم. آنچه اكنون پيشنهاد مي گردد را به مدت 30 روز انجام دهيد و نتيجه را براي ما ارسال فرماييد: الف) در هر روز 5 نوبت به هنگام حرف زدن در مسايل غير ضروري ابتدا با خود فكر كنيد كه چه مطالبي را مي خواهيد بر زبان بياوريد. سپس به سرعت از خود بپرسيد: چه هدفي از اين حرف ها دارم؟ چه مقدار از آنها هدف مرا تأمين مي كند؟ چه مقدار آن واقعاً زايد است؟ سپس تصميم جدي بگيريد كه مقدار زايد را حذف، و صرفاً به مقدار لازم اكتفا كنيد. ب ) جدولي به صورت تاريخ دار براي خود تنظيم كنيد و هر روز نتيجه اين عمل را براي خود ثبت كنيد. در جدول مزبور مشخص سازيد كه چند درصد مطالبي كه ابتداء در نظر داشتيد زايد بوده است، و چه مقدار آن را حذف كرده ايد. ج ) در جدول تنظيم شده براي هر روز مشخص سازيد كه آيا به دقت در 5 مورد اشاره شده طبق دستور عمل كرده ايد، يعني همه موارد زايد را حذف كرده ايد يا از آن تخلف نموده ايد؟ د ) در صورت وجود تخلف، خود را بدين صورت جريمه كنيد كه در روز بعد يكبار از حرف غير زايد هم خودداري كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.