مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22392 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

نسبت به چه كساني بايد صله رحم انجام داد؟
ميزان كمي و كيفي ثابت و مشخصي ندارد، بلكه عرفي است و تابع شرايط و گاه با يك سلام؛ تلفن، مكاتبه، ارسال هدايا و... امكان پذير است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.