مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22395 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا پدري كه با فرزندش رفتار خشن دارد فرزند نيز مي تواند در آينده رفتارمشابهي با پدر داشته باشد؟
وظيفه فرزند احسان به پدر و مادر و خوش رفتاري با آنان است. خداوند متعال در چهار آيه قرآن، پس از دعوت مردم به عبادت خويش، آنان را به احسان و نيكي به پدر و مادر فرمان داده است، و در سه آيه ديگر سفارش به احسان به پدر و مادر نموده است. بقره ، آيه 83نساء ، آيه 36انعام ، آيه 151اسراء ، آيه 23 عنكبوت ، آيه 8لقمان ، آيه 14احقاف ، آيه 15 در سوره اسراء فرموده است: «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و اگر يكي يا هر دو پير و سالخورده شوند، كلمه اي كه آنان را رنجيده خاطر كند بر زبان نياوريد و كمترين آزاري به آنها نرسانيد و با ايشان با اكرام و احترام سخن بگوييد و همواره بال و پر تواضع و تكريم را با كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو: پرودگارا ! همانگونه كه پدر و مادر مرا از كودكي به مهرباني بپروردند، تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرما». و در سوره لقمان فرموده است: «... شكر من و شكر پدر و مادرت را به جاي آور ... و اگر آنها تو را به شرك دعوت كردند، در اين صورت از آنان اطاعت مكن، ولي در دنيا با آنها به حسن خلق مصاحبت كن». تنها اطاعت از والدين در جهت معصيت خدا جايز نيست، ولي احترام و خوش رفتاري با آنان همواره لازم است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.