-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2246 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مهم ترين تهديدات منطقه اي و دروني عليه جمهوري اسلامي ايران چيست؟

مهم ترين تهديد خارجي عليه جمهوري اسلامي ايران، توطئه هايي است كه امريكا عليه نظام اسلامي ايران اعمال مي كند. و امريكا در راستاي سيطرة خود بر جهان، دست به هر نوع توطئه اي مي زند.

تبليغات گستردة ماهواره اي و رسانهاي براي مشوّه جلوه دادن نظام اسلامي از قبيل اتّهام عدم رعات حقوق بشر، تروريست پرور بودن و ناهمگوني ايران با سياست صلح خاورميانه، نمونه اي از تبليغات گستردة امريكا عليه ايران است.

تهديد به حملة نظامي و مرعوب كردن برخي سياستمداران داخلي يكي ديگر از تهديدها است. برخي از افراد سخن از رابطه با امريكا مي زنند. اين افراد از تهديدات امريكا دچار ترس شده و منفعلانه برخورد مي كنند. بديهي است اگر امريكا مانند ساير كشورهاي دنيا دست از توطئه بردارد و در سياست كشورهاي ديگر دخالت نكند، هيچ كشوري با او به ستيز بر نمي خيزد. انقلاب اسلامي در ايران و شورش عليه شاه خائن به خاطر وابستگيا و به امريكا و اجراي نقشه ها و طرح هاي امريكا در خاورميانه بود. اگر مردم ايران با شاه به مبارزه برخاستند، در حقيقت با امريكا مبارزه كردند. حال اگر كسي بخواهد با امريكا و سياست هاي آن هماهنگ بشود، ديگر انقلاب ماهيت خود را از دست داده و نمي توان ادعا كرد كشور داراي استقلال سياسي است. مسئولان با قدرت هر چه تمامتر بايد در مقابل سياستهاي امريكا بايستند و ترس به خود راه ندهند و راه انقلاب را ادامه دهند. اخيراً امريكا به بهانة حادثة مشكوك يازده سپتامبر دست به تهاجم گسترده عليه جهان اسلام زده، نه تنها با ايران بلكه عليه تمامي كشورهاي اسلامي برنامه دارد. همان طور كه مسئولان امريكا اعلام كردند جنگ هاي طيبي شروه شده است. همة اين ها به خاطر نجات اسرائيل از بن بست و سركوب شورش ها عليه منافع امريكا و تسلط بر منابع مهم نفتي خاورميانه و بالاخره تسلط بر قدرت جهاني است. امّا تهديد هاي خطرناك داخلي، تفرقه و حزب گرايي، دور كردن مردم از معتقدات مذهبي از راه ترويج فرهنگ تساهل و مسامح و گسترش فساد و منكرات از راه برگزاري كنسرت هاي موسيقي و پخش سي دي هاي مبتذل و فيلم هاي ويدئويي مخرّب، نيز از راه تشكيل در مباني اعتقادي مانند بحث قرائت هاي مختلف، پلوراليسم و تكثر گرايي و تهاجم به ارزش هايي است كه ماية پيروزي در انقلاب و در جنگ تحميلي شد، مانند تهاجم بر تقلي و مقلدان، تهاجم عليه روحانيت شيعه، تهاجم بر ضد قيام امام حسين(ع) و پخش شايعات راجع به شخصيت هاي روحاني و متدين انقلاب، هم چنين جدا كردن جامعه به چپ و راست، كه همه در راستاي توطئه ها و تهديد هاي داخلي است. به طور يقين صحنه گرداني اين گونه مسائل، از خارج مرزها هدايت مي شود، گرچه اجراي آن ها به دست عوامل داخلي است و از همه مهم تر اخلال در مسائل اقتصادي و نرسيدن به وضع اقتصادي مردم از تهديدهاي مهم داخلي محسوب مي شود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.