مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در چه صورتي نبايد تحت تاثير حرف مردم قرار گرفت؟
در اين رابطه بايد ديد كه محدوده تأثيرپذيري از مردم تا كجا است؟ در زمينه واجبات و محرمات به هيچ وجه نبايد تحت تأثير حرف مردم قرار گرفت؛ بلكه محكم بر مواضع حق خويش بايستي استوار ماند (هم چنين در مسائل اخلاقي)؛ ولي در بعضي مسائل (از جمله شيوه زندگي) نبايد به گونه اي رفتار شود كه موجب انگشت نما شدن و حرف شنيدن گردد (مثلاً اگر همه روي فرش زندگي مي كنند، من روي خاك باشم). از اين رو در زندگي بايد متعادل بود، نه تجملاتي كه اساس زندگي بر آن باشد و نه قيد همه چيز زدن، بلكه {Hالطريق الوسطي هي الجادةH}؛ {Mراه صحيح راه ميانه است M}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.