مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آرمانهاي انساني چيست و چگونه مي توان به آنها دست يافت؟
انسان تاكنون سه آرمان را دنبال نموده و براي تحققت آن كوشش زيادي كرده است: امنيّت، آزادي و رفـاه.
البته دانش و فن آوري را نيز مي توان به اين سه آرمان اضافه كرد; ولي دانش و فن آوري(تكنولوژي) در واقع ابزار رسيدن به رفاه و امنيّت است.
انسان معاصر براي تأمين اين مقاصد دست به ايجاد تشكيلات و سازمانهاي بين المللي زده و مجموعه قوانيني را مانند حقوق بشر تدوين نموده است; امّا تمامي اين روشها به بن بست رسيده يا كنوانسيونها تنها براي كشورهاي ضعيف به كار گرفته مي شود.
عطش انسان در گذشته و در عصر حاضر، كه با اين آرمانها برطرف نشده است، نشان مي دهد كه انسان، طالب غيب است و با ارتباط با بي نهايت به آرامش مي رسد; از اين رو دين - آن هم تنها در قالب اسلام - آرمان اساسي انسان است، كه به نيازهاي عظيم بشر پاسخ مي دهد. بيش از يك قرن جانشين كردن علم به جاي دين و انسان به جاي خدا، نشان داد كه نهايت اين آرمانها پوچ گرايي و نااميدي انسان است. اين احساس بزرگ در انسان به شناخت خود انسان باز مي گردد، كه غرب و شرق او را نشناختند و بدين نسبت رسيدند. انسان در كمال بي نيازي طغيان و عصيان مي كند: «ان الانسان ليطغي

ـ1820ـ
ان راه استغني»(1). مگر آنكه راهي گشوده شود. در ادامه آيه چنين آمده است: «ان الي ربك الرجعي; بازگشت به سوي اوست». و اين چنين مذهب راه را بر انسان مي گشايد و او را از زندان تنگ آرمانهاي حقير نجات مي دهد. انسان به هر چه برسد، آرمان و هدفي بالاتر از آن را جستجو مي كند; از اين رو بايد هدفي داشته باشد كه نهايتي نداشته تا اعتراض و بن بست و پوچي ايجاد كند. اين هدف تنها در دين تأمين مي شود. بر اين اساس اين گفته كه: مذهب راهي باري رسيدن انسان است; غلط است. مذهب تنها راه رسيدن و تنها آرمان حقيقي انسان بوده و خواهد بود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره علق، آيه 7.

ـ1821ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.