مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22726 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

انسان براي رشد استعدادهاي خود به چه عواملي نياز دارد؟
رشد استعدادهاي انساني، به نحو متوازن و متعالي، تنها در سايه وحي و دين امكان پذير است.
رشد واقعي استعدادهاي انساني، زماني امكان پذير است كه انسان استعدادهاي خود را در جهتي عالي تر از وجود خود به كار گيرد نه در جهتي مساوي يا پست تر و جهت و هدف عالي تر، خداي غنّي حمد است.
و براي اينكه انسان، در زندگي خود خدا را جهت بگيرد و به عبارت ديگر رضايت او و خواست او را بخواهد، بايد عواملي را محقق كند. اين عوامل به طور اجمال عبارتند از:
الف - شناخت: شناخت خود، جهان، خالق هستي، معاد و... .
ب - ايمان: باور قلبي شناخت ها و ارتباط عاطفي و قلبي برقرار كردن با آن.
ج - تقوا: به كار بستن تبعاتي كه از شناخت ها و باورهاي قلبي به وجود مي آيد و پياده نمودن آگاهي ها و ايمان ها در متن زندگي.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.