مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت بيتوجهي جوانان به نماز و معنويت و سستي ايمان و اعتقاد انها چيست
اين موضوع دلايل متعددي دارد كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير

اشاره كرد.

الف) حجم عظيم تبليغات غرب و دنياي دور از دين با وسايل مختلف و

متعدد ارتباطي;

ب) ضعف تبليغات ديني و نامتناسب بودن آن با شرايط زمان;

ج) سردرگمي جوانان در مورد الگوهاي ديني ارائه شده كه ناشي از

اختلاف و تفاوت نظرها در اين مورد است.

د) مشكلات اجتماعي و موانعي كه انقلاب را در رسيدن به اهداف خود

دچار مشكلات و صدماتي كردند.

البته بايد توجه داشته باشيد در عين حال به دليل حقانيت دين و

خداپرستي گرايش به دين بسيار نيرومند است و فطرتها هم چنان مسير

حقيقي خود را ميپيمايند. گرچه جوانان به سرعت به خواستههاي پدران و

مادران پاسخ نميگويند.

بايد مشكلات فكري جوانان را حل كرد تا مسير دينداري آنان با

مشكلات كمتري روبرو باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.