مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22931 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علل بي رغبتي جوانان به نماز و مسائل مذهبي چيست
بيرغبتي و ترك نماز علل متعددي دارد از جمله:

1. عدم آشنايي به فلسفه نماز;2. احساس تحجر و عقب ماندگي;

3. تنبلي و تن پروري;4. مسامحه كاري;

5. احساس خودنمايي و رياكاري;6. احساس بيفايده بودن نماز

به علت گناهكار بودن;

7. خانواده;8. محيط و اجتماع فاسد;

9. دوست فاسد;10. برخوردهاي نامناسب افراد مذهبي

شخصي كه در خواندن نماز سستي ميكند و به آن بيرغبت

است، بايد به عوامل ياد شده توجه كند و درهر موردي كه دربارهئ او

صادق است، به درمان وبرطرف كردن آن مشغول باشد ; مثلاش اگر

دوست فاسد عامل ترك نماز است، بايد رابطه با او را كاملاش قطع كند و

اگر با فلسفه نماز آشنايي ندارد; به مطالعه و تفكر در اسرار و

فلسفههاي نماز بپردازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.