مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بسيار به خانوده وابسته ام و رفتن به محل تحصيل برايم مشكل است مراراهنمايراهنمايي كنيد
گرچه محبت و ابراز عواطف به پدر و مادر، كاري به جا و شايسته است و صميميت متقابل در محيط خانواده نيز يك امر ارزشمند و تحسين برانگيز مي باشد؛ ولي توجه داشته باشيد كه اين امر نبايد مانع تكامل و پيشرفت شما باشد. نوع شخصيت ها در سايه تحمّل غربت و فراق از خانواده، توانسته اند به كمالات عالي دست يابند و اين را هم بدانيد كه هر چه درجه شخصيت شما در پرتو تحصيل علم و هنر، بيشتر شود، موقعيت و احترام شما نيز در خانواده بيشتر خواهد شد. علاوه بر اين كه عمر اين فراق ها كوتاه و موقتي است. دانشمندي مي گويد: براي اين كه انسان بتواند در منطقه خويش نفوذ بيشتري پيدا كند، بايد مدتي از آن منطقه هجرت نمايد. خود اين دوري و هجرت - بخصوص وقتي در راستاي تحصيل و كسب كمال باشد - باعث شخصيت و نافذ گشتن كلمه انسان خواهد شد. {Sنه آفتاب و نه مهتاب نور بخشيدي # اگر مقيم بدندي چو سخره صماS} {Sفرات و دجله و جيحون چه تلخ بودندي # اگر مقيم بدندي به جاي چون درياS} {Sچو آب بحر سفر كرد بر هوا در ابر# خلاص يافت زتلخي و گشت چون حلواS} {Sزجنبش لهب و شعله چون بماند آتش # نهاد روي به خاكستري و مرگ و فناS} {Sنگر به يوسف كنعان كه از كنار پدر# سفر فتادش تا مصر و گشت مستثناS} {Sنگر به موسي عمران كه از بر مادر# به مدين آمد وزان راه گشت او مولاS} {Sنگر به عيسي مريم كه از دوام سفر# چو آب چشمه حيوانست يحي الموتي S} {Sنگر به احمد مرسل(ص) كه مكه را بگذاشت # كشيد لشگر و بر مكه گشت او والاS} {Sچو بر براق سفر كرد در شب معراج # بيافت مرتبه قاب قوس او ادني S} قرآن مجيد نيز در چند مورد مردم را براي كسب تقوا و حفظ ايمان - و به طور كلي كسب كمال - دعوت به هجرت كرده است: {A{/Bأَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها{w16-23w}{I4:97I}/}A}{M؛ آيا زمين خدا وسيع نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟M}، {V(نساء، آيه 97)V}، {A{/Bإِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ {w5-9w}{I29:56I}/}A}{M ؛ زمين من وسيع است پس تنها مرا بپرستيدM}، {V(عنكبوت، آيه 56)V} و {A{/Bأَرْضُ اَللَّهِ واسِعَةً{w19-21w}{I4:97I}*/}A}{M؛ زمين خدا گسترده وسيع است M}، {V(زمر، آيه 10)V}. در اين جا براي رفع نگراني و ترغيب شما و در راستاي اهميت هجرت چند جمله از دانشمندان را به طور كلي نقل مي كنيم كه ان شاءاللَّه در اين تعبيرات دقت كافي خواهيد داشت: الف) «مهاجرت موتور حركت تاريخ انسان است»، {V(هجرت و تمدن، دكتر شريعتي، ص 27)V}. ب ) «بسياري از اوقات پيش آمده كه جا به جايي جغرافيايي يا عاطفي، افراد را تكان داده است و ذهنشان را از مسير مألوف بيرون آورده و به سوي درون نگري و كاوش هاي اجتماعي يا رواني رانده است»، {V(هجرت انديشه اجتماعي، ه. استيوارت هيوز، ترجمه: عزت اللَّه فولادوند، ص 4)V}. ج ) «اين يك اصل بزرگ است كه هرگز هيچ قومي در سرزمين بومي اش تمدن نساخته است»، {V(هجرت و تمدن، ص 24 و 6)V}. د ) «هجرت يك عامل سازنده تمدن، فرهنگ و اجتماع تازه است و بزرگ ترين عامل كوبنده كهنگي، انجماد و سنت هاي موهوم منعقد شده و بازكننده روح هاي بسته است».

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.