مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بسيار پرحرفم و اگر حرف نزنم، افسرده مي شوم، چه كنم؟
1- ليستي از مضرات پر حرفي را بنويسيد و هر روز آن را مرور كنيد و چند نكته ديگر به آن اضافه كنيد. 2- ليستي از گناهاني كه به وسيله زبان انجام مي شود تهيه كنيد و روز به روز آن را مطالعه و تكميل كنيد. 3- نكات و احايث و مطالبي كه درباره ترغيب به سكوت و تفكر و تدبر وجود دارد يادداشت كنيد و هر روز آن را كامله كنيد. 4- سعي كنيد بيشتر شنونده باشيد تا گوينده و از زمان كوتاه شروع و روز به روز به مقدار آن بيافزاييد. 5- سعي كنيد در مورد هر كاري نظر ندهيد بگذاريد بيشتر ديگران نظر بدهند. 6- هر بار كه نتوانستيد جلوي پرحرفي خود را بگيريد به گونه اي خود را جريمه و يا تنبيه كنيد ميزان تنبيه بايد متناسب با خطا باشد مانند اين كه براي هر خطا يك صدقه يا روزه قرار دهيد. 7- هر بار كه موفق شديد جلوي پر حرفي خود را بگيريد به گونه اي خود را تشويق كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.