مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن مـي گـويـد : آسـمـانهاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها هستند همگي تسبيح خدا مـي گـويـنـد ولي شما تسبيح آنها را درك نمي كنيد اگر منظور از تسبيح و حمدحكايت نظام آفـريـنـش از پاكي و عظمت و قدرت خداست و صفات سلبيه و ثبوتيه او راشرح مي دهد پس چرا قرآن مي گويد : شما حمد و تسبيح آنها را نمي فهميد ؟ اگر بعضي نفهمند حداقل دانشمندان كه مي فهمند
اين سوال دو پاسخ دارد : نخست اينكه روي سخن با اكثريت مردم نادان و مخصوصامشركان است و دانـشـمـنـدان بـا ايـمـان كـه در اقليت قرار دارند از اين عموم مستثناهستند چرا كه هر عامي اسـتـثـنـايي دارد ديگر اينكه آنچه ما از اسرار اين عالم مي دانيم در برابر آنچه نمي دانيم به قدري ناچيز است كه به حساب نمي آيد بنابراين ما تسبيح و حمد اين موجودات را هر چند دانشمند باشيم نـمـي شـنـويـم چـرا كه آنچه مي شنويم تنها يك كلمه است از يك كتاب بزرگ و روي اين حساب مـي توان به صورت يك حكم عمومي خطاب به همه جهانيان گفت شما تسبيح و حمد موجودات عالم هستي را درك نمي كنيد .

تفسير نمونه ج 12 ص 137
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.