مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:60

( توبه ) يعني چه و چرا اين كلمه در مورد خداوند بكار مي رود و به او گفته مي شود : تواب ؟
تـوبـه در اصل به معني بازگشت است و در لسان قرآن به معني بازگشت از گناه مي آيد زيرا هر گـنـاهـكـاري در حـقـيـقـت از پروردگارش فرار كرده , هنگامي كه توبه مي كند به سوي او باز مـي گـردد خداوند نيز در حالت عصيان بندگان گوئي از آنها روي گردان مي شود هنگامي كه خـداونـد به توبه توصيف مي شود , مفهومش اين است كه نظر لطف ورحمت و محبتش را به آنها بازمي گرداند .

تفسير نمونه ج 1 ص 196
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.