مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مـي دانـيم توبه به معني ندامت و پشيماني از گناه است و مي تواند انسان را به حالت قبل از گناه درآورد , ديگر چه نيازي به شفاعت است ؟
اگـر چـه نـيـاز توبه كاران در زمينه جرم و گناه با توبه برآورده مي شود اما براي افزايش مقامات معنوي و پرورش و تكامل و ارتقاء مقام نياز به شفاعت دارند . زيراتوبه مراحلي دارد و ندامت از گناه و تصميم براي پاك بودن در آينده تنها مرحله نخستين آن است .

تفسير نمونه ج 1 ص 234
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.