مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

توبه نصوح چه موقعي محقق مي شود؟
توبه نصوحتوبه اي است كه فرد واقعاً عزم بر ترك گناه داشته باشد، حال ممكن است اين توبه در مورد همه گناهان صورت بگيرد و ممكن است در موردبرخي از گناهان . ولي ترديدي نيست كه توبه نصوح واقعي و كامل با عزم جدي بر ترك معصيت محقق مي گردد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.