مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23714 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر شخصي پشت سر انسان حرف بزند، آيا ميتوان حرفهاي او را فاش نمود؟

اگر حرفهاي آن فرد، حيثيت فردي يا اجتماعي شما را تهديد ميكند. ميتوانيد از خود رفع تهمت نماييد. و بهتر است كه غيبت كننده را عفو كنيد. البته به شرطي كه عفو و بخشش شما بر گستاخي و جرأت بيشتر او بر انجام گناه نيفزايد. اگر شما نيز، مثل او عمل كنيد، چهفرقي با او خواهيد داشت؟ از طرفي افشاي سرّ ديگران حرام است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.