مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23731 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا زنان از حقوق پايين تري نيست به مردان برخوردارند؟
گفتني است مكتب گرانقدر اسلام در رابطه با مسئله حقوق زن و مردقائل به تساوي است. تساوي به اين معناست كه خصوصياتفيزيوپسيكولژيك زن و مرد به درستي در نظر گرفته شود و متناسب باساختارهاي روحي و جسمي هر يك وظايفي بر عهده آنان نهاده و حقوقيمتناسب اعتبار شود. اين كه گاهي گمان ميشود در مسائل حقوقي اسلام بينزن و مرد تبعيض وجود دارد ناشي از عدم توجه به مساله فوق و همچنينخلط بين «تساوي» و«تشابه» است. اين كه در همه روبناهاي حقوقي بايداحكام مشابهي براي زن ومرد وجود داشته باشد در واقع نوعي گرايش بهسوي «تشابه» است نه «تساوي». در تشابه مسئله تفاوت هاي طبيعي زن و مردو وظايف ويژه هر يك ملاحظه نميشود و اين همان چيزي است كه فرهنگغرب تبليغ ميكند و در نهايت نه به سود زن است و نه مرد. ولي ملاحظهشرايط فوق و هماهنگ سازي نظام حقوقي با ويژگي هاي وجودي و وظايفيكه نظام خلقت بر عهده هر يك مينهد در اسلام به خوبي رعايت گرديدهاست. به عنوان مثال چون زن به جهت ويژگي هاي برتر عاطفي براي پذيرشمسوءوليت رشد و تربيت فرزند و مرد براي تأمين نيازهاي اقتصادي خانوادهمناسب تر است از اين رو سهم ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده است.بديهي است كه زن هيچ مسوءوليت اقتصادي در خانه ندارد و نفقه او بر عهدهمرد است و در مقابل خانهداري و حتي شير دادن فرزند ميتواند درخواستاجرت نمايد. علاوه آن كه از حقوقي چون جهيزيه و مهريه نيز بهرهمندميگردد. در حالي كه درجامعه غربي زن بايد مخارجش را خود تأمين كند ومهريه و جهيزيه هم به اين شكل در آن جا وجود ندارد از طرف ديگر قانونخاصي در رابطه با تقسيم ارث نيست بلكه مورث ميتواند به دلخواه خودهمه اموال خود را تنها به يكي از ورثه بدهد و يا حتي به شخص بيگانهايببخشد. در حالي كه اسلام با نظام خاصي آنها را بين ورثه تقسيم ميكند و ازجهت رعايت حقوق بازماندگان كوچك ترين نقصي در قانون آن وجود ندارد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام شهيدمطهري ) .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.