-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2375 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مذهب حافظ شاعر معروف ايران چه بوده است ؟

حافظ شيرازي كه او را لسان الغيب مي نامند, مردي از تبار علما و داراي سيره و روح عرفا بوده است .اگر چه آوازهء اشعار او در زمان حياتش از دروازهء شيراز به خارج سرايت كرده بود, ولي مردم زمانش بيشتر او را درجملهء دانشمندان حكمت و فقه و ادبيات و معارف الهي و در زمرهء سالكات متألّه و شمس العرفا مي شناختند. از آن هنگام كه اشعارش توسط يكي از هم شاگردان و هم بحث او جمع آوري گشت و به صورت ديوان در آمد, به تدريج شخصيت شعر او بر ديگر ابعاد وجوديش غلبه يافت و به شخصيتي شهرت يافت كه در زمان حياتش از آن احترازداشت .(1) و به غير آن مشهور بود. محمد گلندام جمع كنندهء دويان حافظ كه با او در كلاس درس قوام الدين حسن شركت مي كرد, هم شاگردي خود را چنين توصيف مي كند: و مرحوم قزويني يكي از حافظ شناسان خيلي نزديك به عصر خواجه شيراز يا معاصر با او, حافظ را اين گونه معرفي مي نمايد: .

از نوشته هاي مورخان و تذكره نويسانِ معاصر با حافظ يا نزديك به او و هم چنين از ديوان اشعار او, استنباطمي شود خواجهء شيراز از زمرهء علما و دانشمندان شيعهء عصر خويش بوده است .

علامه محيط طباطبايي با ادله و شواهد تاريخي بيان كرده است كه : .(2)

از گفتار علامه مطهري ره نيز شيعي بودن حافظ را مي توان فهميد. او مي گويد: , اگر چه حافظ مي گويد:

]قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي

]اما كسي نمي داند استاد و مراد حافظ ـ در تصوف يعني عرفان ـ چه كسي بوده و علتش اين است كه شيعه بوده است و تصوف شيعه از تصوف سني اين امتياز را دارد كه كمتر دچار اين سلسله ها و اين تشريفات بوده است و اين حرف ها بيشتر مال متصوفهء اهل تسنن است و متصوفهء واقعي شيعه هم عميق تر هستند و هم كمتر اهل اين حرفه هاهستند كه خودشان را شيخ و استاد نشان دهند>.(3)

برخي اشعار ديوان حافظ نيز گوياي افكار و اعتقادات شيعي او است . وقتي از تشنگي و مظلوميت اباعبداله 7وياران او ياد مي كند, ظهور كوكب هدايت حضرت ولي عصر7را آرزو مي كند:

]رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس گويي رفتند از اين ولايت

در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجاسرها بريده بيني , بي جرم و بي جنايت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و مي پسندي جانا روان نباشد خونريز را حمايت

در اين شب سياهم گم گشت راه مقصوداز گوشه اي بُرون آي , اي كوكب هدايت

]و در جاي ديگر از خورشيد ماه شعبان و ظهورش بعد از ماه رمضان سخن مي گويد:

]نفس باد صبا مشك فشان خواهد شدعالم پير دگرباره جوان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح كايي از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد(4)

(پـاورقي 1.محمد گلندام مي گويد: غالباً استاد ما حافظ را اصرار مي كرد و به او مي گفت : اين شعرها را جمع كن . حيف است كه اين شعرها از بين برود و حافظ تعلل مي كرد.

(پـاورقي 2.همان ,ص 47

(پـاورقي 3.همان , ص 31

(پـاورقي 4.همان , ص 31

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.